Szkoła Podstawowa w Nieledwi, ul.Górska 297, 34-360 Milówka,
spnieledwia@gmail.com

Wewnątrzszkolny System Oceniania

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIELEDWI

SPIS TREŚCI DOKUMENTU

Rozdział 1 Postanowienia wstępne
Rozdział 2 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego
Rozdział 3 Klasyfikacja
Rozdział 4 Ustalanie ocen klasyfikacyjnych
Rozdział 5 Zadania i obowiązki nauczycieli związane z ocenianiem uczniów
Rozdział 6 Ocenianie w klasach I-III
Rozdział 7 Ocenianie w klasach IV-VI
Rozdział 8 Formy sprawdzania i oceniania
Rozdział 9 Ocenianie z religii
Rozdział 10 Zwolnienie z zajęć
Rozdział 11 Ocenianie uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi
Rozdział 12 Ocena zachowania
Rozdział 13 Procedury ustalania oceny zachowania ucznia
Rozdział 14 Kryteria oceniania zachowania ucznia
Rozdział 15 Zasady informowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o
ustalonych ocenach
Rozdział 16 Egzamin klasyfikacyjny
Rozdział 17 Egzamin poprawkowy
Rozdział 18 Procedury odwoławcze
Rozdział 19 Promowanie ucznia
Rozdział 20 Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej
Rozdział 21 Monitorowanie i ewaluacja szkolnego systemu oceniania
Rozdział 22 Postanowienia końcowe

Podstawa prawna
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r.w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 ze zmianą w 2007r. Nr 130, poz. 906).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 1992r. Nr 36, poz.155; ze zmianami w 1993r. Nr 83, poz.390; w 1999r. Nr 67, poz.753).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, ze zmianami: w 2002r. Nr 10, poz. 96, w 2003r. Nr 146, poz.1416, w 2004r. Nr 66, poz. 606, w 2005 r. Nr 10, poz. 75, w 2007r. Nr 35 poz. 222).Rozdział l

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) określa warunki i sposób ocenia­nia, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzia­nów w publicznej szkole podstawowej.
2. Szczegółowe cele i zakresy oceniania wewnątrzszkolnego określają Przedmio­towe Systemy Oceniania, zwane dalej PSO.
3. Przedmiotowy System Oceniania opiera się na gruntownej analizie podstaw programowych, programów nauczania i standardów wymagań opracowanych przez MEN.
4. Przedmiotowy System Oceniania opracowują nauczyciele uczący tego samego przedmiotu.
5. Nauczyciel zobowiązany jest opracować szczegółowe (z uwzględnieniem specyfiki zajęć) wymagania edukacyjne dla prowadzonych przez siebie zajęć, uwzględniając skalę ocen przyjętych w szkole.
6. Nauczyciel jest zobowiązany do przedłożenia dyrektorowi Szkoły Przedmiotowego Systemu Oceniania w ustalonym przez dyrektora terminie, celem zatwierdzenia go.
7. Zatwierdzony przez dyrektora Przedmiotowy System Oceniania jest częścią szkolnego systemu oceniania i stanowi dokument regulujący pracę Szkoły.
8. PSO powinien zawierać:
1) wymagania na poszczególne oceny z uwzględnieniem poziomu wiadomo­ści i umiejętności dotyczących:
a) wiedzy i umiejętności przedmiotowych,
b) wykorzystania wiedzy w praktyce,
c) komunikowania treści przedmiotowych,
d) twórczego myślenia i poszukiwania oraz innych aktywności, które uczeń podejmuje dobrowolnie, zgodnie z poziomem swego zaanga­żowania w realizację zajęć edukacyjnych (kreatywność),
e) uzasadnienie, argumentowanie i przekonywanie.
2) sposób informowania o postępach lub ich braku ucznia, rodziców (praw­nych opiekunów) i wychowawcę;
3) zasady wglądu uczniów, rodziców (prawnych opiekunów) do prac pisem­nych;
4) sposoby pozyskiwania ocen (ocenianie bieżące);
5) informacje o narzędziach pomiaru dydaktycznego stosowanych na swoich lekcjach;
6) warunki poprawiania ocen cząstkowych.
9. W Przedmiotowych Systemach Oceniania zawarte są wszystkie inne nie ujęte w niniejszym dokumencie zasady oceniania.
10. Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO) i Przedmiotowe Systemy Oceniania (PSO) muszą być spójne.


Rozdział 2

PRZEDMIOT, CELE I ZADANIA OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

l. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
2) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej określonej w odrębnych przepisach oraz realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia.
4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,
2) pomaganie uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postę­pach, trudnościach w nauce, zachowaniu i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno ­ wychowawczej.
6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obo­wiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szko­le,
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej za­chowania, według skali obowiązującej w szkole,
6) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocz­nej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
7) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

Podstawowe kryteria wewnątrzszkolnego systemu oceniania:
1) szkoła ma jeden spójny system oceniania,
2) ocena opiera się na wymaganiach programowych szkolnego programu edukacyjnego,
3) uczniowie i rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania,
4) ocena jest rzetelną informacją zwrotną o efektywności uczenia się,
5) ocena motywuje ucznia do dalszej pracy,
6) w ocenianiu stwarzane są sytuacje problemowe wymagające łączenia wiedzy z różnych działów i przedmiotów,
7) w ocenianiu wykorzystywane są różnorodne sposoby zbierania informacji o osiągnięciach ucznia,
8) ocenianie uwzględnia wkład pracy ucznia.
8. Przedmiotem oceny jest:
1) przyrost wiedzy i umiejętności wg kryteriów przedmiotowych,
2) wykorzystanie własnych możliwości z uwzględnieniem wyników psychofizycznych, środowiskowych i rodzinnych,
3) aktywność podczas zajęć szkolnych,
4) zachowanie.

Rozdział 3

KLASYFIKACJA

l. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy.
Semestr pierwszy trwa od dnia rozpoczęcia roku szkolnego do ostatniego dnia poprzedzającego ferie zimowe, ale nie później niż do końca stycznia. Semestr drugi rozpoczyna się w pierwszym dniu nauki po zakończeniu ferii zimowych, ale nie później niż od 1 lutego i trwa do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych.
W trakcie trwania roku szkolnego dokonywana jest jedna klasyfikacja śródroczna.
Klasyfikacja śródroczna i roczna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania oraz klasyfikacja śródroczna i roczna zachowania przeprowadzana jest zgodnie z aktualnymi przepisami prawą o organizacji roku szkolnego.
W klasach I-III śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych i zachowania jest oceną opisową.
Klasyfikacja końcowa dotyczy uczniów klas VI jako programowo najwyż­szych.
Na klasyfikację końcową składają się:
1) roczne oceny ze wszystkich obowiązkowych i dodatkowych zajęć eduka­cyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania oraz ocena za­chowania, uzyskana w klasie programowo najwyższej,
2) roczne oceny ze wszystkich obowiązkowych i dodatkowych zajęć eduka­cyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania, których realiza­cja zakończyła się w klasach programowo niższych.


Rozdział 4
USTALANIE OCEN KLASYFIKACYJNYCH

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edu­kacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie na­uczania i zachowania oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2. Klasyfikacja roczna w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć eduka­cyjnych ucznia i zachowania w danym roku szkolnym i ustaleniu opisowej oceny klasy­fikacyjnej oraz oceny zachowania.
3. Klasyfikacja roczna począwszy od klasy czwartej polega na podsumowaniu osią­gnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zacho­wania według określonej skali.
4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia eduka­cyjne, a ocenę zachowania wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz oce­nianego ucznia.
5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym ramowym planie nauczania ustala­ją nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfi­kacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
6. W przypadku długotrwałej nieobecności w pracy nauczyciela przedmiotu w okresie klasyfikacji śródrocznej i rocznej, oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne, na podstawie ocen bieżących wpisanych do dziennika lekcyjnego, ustala, mając na uwadze dobro ucznia, wychowawca klasy.
7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
8. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem rozd.17 ust.1.
9. Egza­minu poprawkowego nie może zdawać uczeń, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
10. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
11. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyj­ną zachowania.
12. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć eduka­cyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programo­wo wyższej, Szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupeł­nienia braków.
13. Uczeń ma prawo do pomocy w ramach:
1) dodatkowych ćwiczeń przygotowanych przez nauczyciela przedmiotu,
2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
3) zaj ęć korekcyjno-kompensacyjnych,
4) zajęć rewalidacyjnych,
5) zajęć logopedycznych,
6) zajęć świetlicowych
7) innych zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli


Rozdział 5

ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI ZWIĄZANE Z OCENIANIEM UCZNIÓW

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego (do 15 września) informują ustnie uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocz­nych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje ustnie uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
2) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. Rodzice nieobecni na zebraniu organizacyjnym (na początku roku szkolnego) zobowiązani są we własnym zakresie zapoznać się z treścią Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i Przedmiotowego Systemu Oceniania. Dokumenty te znajdują się do wglądu w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.Rozdział 6

OCENIANIE W KLASACH I – III

1. Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych uczniów odbywa się jako:
a) kontrola ciągła poprzez obserwację pracy ucznia, jego zachowania i zaangażowania, analiza przyrostu wiedzy oraz osiąganych sprawności i umiejętności;
b) samokontrola – teczki z pracami, zeszyty przedmiotowe, prace pisemne, zeszyty ćwiczeń, wystawki tematyczne, gry dramowe, inscenizacje, inne formy;
c) kontrola doraźna poprzez sprawdziany, testy, zadania domowe.
2. W klasach I – III szkoły podstawowej nauczyciele przyjęli następujące formy ocen bieżących:
- Poziom wysoki - wiedza i umiejętności wykraczają poza treści programu (wspaniale, znakomicie) – (6)
- Poziom wysoki - wiedzę i umiejętności uczeń opanował w stopniu bardzo dobrym – (5)
- Poziom średni - wiadomości umiejętności zostały opanowane przez ucznia w stopniu dobrym – (4)
- Poziom zadawalający - wiadomości umiejętności zostały opanowane w stopniu dostatecznym (wystarczająco) – (3)
- Poziom niski wiadomości umiejętności zostały opanowane w stopniu dopuszczającym (słabo) – (2)
- Poziom bardzo niski - wiadomości umiejętności nie zostały przez ucznia opanowane (bardzo słabo) – (1)
3. Nauczyciel na bieżąco informuje rodziców/prawnych opiekunów ucznia ( podczas zebrań lub rozmów indywidualnych ) o postępach ucznia w nauce i jego osiągnięciach oraz zachowaniu.
4. Na zakończenie I semestru nauczyciel sporządza śródroczną ocenę klasyfikacyjną w formie oceny opisowej na przygotowanej przez siebie karcie oceny ucznia i zapoznaje z tą oceną rodziców/prawnych opiekunów ucznia, a kartę oceny dołącza do arkusza ocen. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia potwierdzają podpisem fakt zapoznania się z oceną opisową swojego dziecka.

Rozdział 7
OCENIANIE W KLASACH IV – VI

1. Klasyfikowanie roczne począwszy od klasy czwartej polega na podsumowaniu osią­gnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zacho­wania.
2. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia eduka­cyjne, a ocenę zachowania wychowawca klasy.
3. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne, oceny bieżące, począwszy od klasy czwartej, ustala się w stopniach według następującej skali:
1) celujący - 6,
2) bardzo dobry - 5,
3) dobry - 4,
4) dostateczny - 3,
5) dopuszczający - 2,
6) niedostateczny - 1.
4. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen:
1) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań koniecznych, nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnień o elementarnym stopniu trudności,
2) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań koniecznych. Przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste zadania teoretyczne i praktyczne wymagające zastosowania podstawowych umiejętności,

3) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań koniecznych i podstawowych. Potrafi wykonać proste zadania. W czasie lekcji wykazuje się zadowalającą aktywnością,
4) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań koniecznych, podstawowych i rozszerzających. Umie samodzielnie wykonywać typowe zadania, natomiast zadania o większym stopniu trudności wykonuje pod kierunkiem nauczyciela. Rozwiązuje niektóre dodatkowe zadania o stosunkowo niewielkiej skali trudności. Jest aktywny na lekcji,
5) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań koniecznych, podstawowych, rozszerzających i dopełniających. Samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela, posługując się nabytymi umiejętnościami. Rozwiązuje dodatkowe zadania o średnim stopniu trudności. Wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji,
6) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań wykraczających, ponadprogramowych, jego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. Twórczo i samodzielnie rozwija uzdolnienia i zainteresowania. Osiąga sukcesy w konkursach i zawodach w szkole i poza szkołą.
5. Ustala się wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne:
1) Wymagania konieczne na ocenę dopuszczającą (2) obejmują następujące elementy treści nauczania:
a) niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu (zajęć edukacyjnych),
b) najłatwiejsze, najczęściej stosowane,
c) praktyczne, potrzebne w życiu,
d) niezbędne do uczenia się podstawowych wiadomości i opanowania podstawowych umiejętności.
2) Wymagania podstawowe na ocenę dostateczną (3) obejmują elementy treści nauczania:
a) najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu (zajęć edukacyjnych),
b) łatwe nawet dla ucznia mało zdolnego,
c) o niewielkim stopniu złożoności, a więc przystępne,
d) często powtarzające się w programie nauczania,
e) dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,
f) określone programem nauczania nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej.
3) Wymagania rozszerzające na ocenę dobrą (4) obejmują elementy treści:
a) istotne w strukturze przedmiotu (zajęć edukacyjnych),
b) mniej przystępne aniżeli elementy treści zaliczane do wymagań podstawowych,
c) bardziej złożone i mniej typowe, częściowo hipotetyczne,
d) przydatne, ale nie niezbędne na wyższych etapach kształcenia,
e) użyteczne w szkole i w pozaszkolnej działalności,
f) o zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej.
1) Wymagania dopełniające na ocenę bardzo dobrą (5) obejmują pełny zakres treści określonych programem nauczania. Są to treści:
a) złożone, trudne i nietypowe,
b) wyspecjalizowane, wymagające korzystania z różnych źródeł,
c) umożliwiające rozwiązywanie problemów,
d) pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym.
5) Wymagania wykraczające na stopień celujący obejmują treści:
a) znacznie wykraczające poza program nauczania,
b) szczególnie złożone i oryginalne,
c) twórcze naukowo, wysoko specjalistyczne,
d) wynikające z indywidualnych zainteresowań,
e) zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych.

6. Ustala się następujące, procentowe kryteria uzyskiwania poszczególnych ocen:

Ocena

Przedział procentowy uzyskanych punktów
celujący
6
100%
bardzo dobry
5
91% - 99%
dobry
4
76% - 90%
dostateczny
3
51% - 75%
dopuszczający
2
31 % - 50%
niedostateczny
1
0% - 30%

7. Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów zgodnie z podstawą programową oraz ustalonymi kryteriami ogólnoszkolnymi zawarte są w Przedmiotowych Systemach Oceniania.
Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno­pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne wynikające z realizowanych programów nauczania do indywidualnych potrzeb psy­chofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidu­alnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pi­semne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania jest udostępnia­na uczniom lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu na zasadach okre­ślonych w Przedmiotowych Systemach Oceniania.
Wszystkie prace pisemne uczniów nauczyciel przechowuje do końca roku szkolnego (tj. 31 sierpnia).
Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalają­cy ocenę powinien ją uzasadnić.
Nie zadaje się prac domowych z żadnego przedmiotu na okres przerw świątecznych i ferii.
Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

Rozdział 8

FORMY SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ DYDAKTYCZNYCH UCZNIÓW

1. Sprawdzanie wiadomości i umiejętności uczniów następuje poprzez:
1) wypowiedzi ustne,
2) prace pisemne wykonywane w szkole:
a) kartkówka - dotyczy 3 ostatnich tematów, czas jej trwania - do 15 minut,
b) sprawdzian - według specyfiki przedmiotu, czas jego trwania - do 45 minut,
c) praca klasowa - według specyfiki przedmiotu, czas jej trwania - do 90 minut,
d) testy różnego typu (otwarty, wyboru, zamknięty, problemowy, zadaniowy) - według specyfiki przedmiotu, czas trwania - do 90 minut,
e) notatki,
f) ćwiczenia,
g) rozwiązywanie zadań przy tablicy.
3) prace domowe:
a) ćwiczenia,
b) notatki,
c) prace pisemne,
d) niewerbalne wytwory pracy (np. albumy, słowniki, makiety, plakaty).
4) aktywność w zajęciach lekcyjnych, w pracy indywidualnej i grupowej,
5) inne formy - wymagające od ucznia czynności określonych specyfiką przedmiotu nauczania.
2. W jednym tygodniu mogą odbyć się najwyżej dwa sprawdziany (prace klasowe, testy) w danej klasie, lecz nie jednego dnia.
3. W ciągu dnia może odbyć się jeden sprawdzian i jedna kartkówka lub dwie kartkówki.
4. Zmiana terminu sprawdzianu (pracy klasowej, testu) może odbyć się za zgodą nauczyciela na życzenie uczniów z zastrzeżeniem, że przy ustalaniu nowego terminu punkty 1 i 2 nie obowiązują.
5. O terminie sprawdzianu (pracy klasowej, testu) uczniowie powiadamiani są, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
6. Terminy sprawdzianów (prac klasowych, testów) potwierdzane są wpisem w dzienniku.
7. Częstotliwość oceniania odpowiedzi ustnych, prac pisemnych w klasie, prac domowych i aktywności na lekcji jest zawarta w przedmiotowych systemach oceniania.
8. Prace klasowe i testy powinny być sprawdzone i ocenione w ciągu dwóch tygodni roboczych (efektywny czas zajęć edukacyjnych).
9. Sprawdziany, kartkówki i prace domowe powinny być sprawdzone i ocenione w ciągu jednego tygodnia roboczego.
10. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych na zasadach określonych w Przedmiotowych Systemach Oceniania.
11. Uczeń ma prawo do poprawy bieżących ocen na zasadach określonych w Przedmiotowych Systemach Oceniania.
12. Szczegółowe formy sprawdzania i oceniania osiągnięć dydaktycznych, wynikające ze specyfiki przedmiotu i jego wymiaru godzin, zawarte są w przedmiotowych systemach oceniania.

Rozdział 9

OCENIANIE Z RELIGII

1. Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych i przedstawionych MEN do wiadomości. Te same zasady stosuje się wobec podręczników do nauczania religii.
2. We wrześniu każdego roku szkolnego rodzice (prawni opiekunowie) uczniów klas pierwszych deklarują pisemnie wolę uczestniczenia dziecka w zajęciach z religii, a w przypadku rezygnacji, składają pisemne oświadczenie.
3. Deklarację uczestnictwa lub oświadczenie o rezygnacji należy składać u wychowawcy klasy w terminie do15 września.
4. Uczeń, którego rodzice (prawni opiekunowie) zadeklarowali wolę uczestniczenia w zajęciach z religii, zobowiązany jest do regularnego uczestniczenia w tych zajęciach oraz sumiennego usprawiedliwiania ewentualnych nieobecności u wychowawcy klasy. Niedopełnienie tych obowiązków skutkować będzie obniżeniem oceny zachowania wg zasad określonych w WSO.
5. Deklaracja uczestnictwa w w/w zajęciach równoznaczna jest z wpisaniem na świadectwo oceny rocznej lub informacji o nieklasyfikowaniu.
6. Ocena z religii wystawiana jest według skali ocen przyjętych w szkole.
7. Ocena roczna z religii liczona jest do średniej ocen.
8. Ocena z religii nie ma wpływu na promocję ucznia do następnej klasy oraz ukończenie szkoły.
Rozdział 10

ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ

1. Dyrektor Szkoły w drodze decyzji, zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.
2. Decyzja Dyrektora Szkoły zostaje podana do wiadomości rodzicom (prawnym opiekunom), nauczycielom przedmiotów i wychowawcy klasy w ciągu 7 dni.
3. Kopia decyzji Dyrektora i opinii lekarza pozostają w sekretariacie Szkoły.
4. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".

Rozdział 11

OCENIANIE UCZNIÓW ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej lub niepublicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
2. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia następuje na podstawie tego orzeczenia.

Rozdział 12

OCENA ZACHOWANIA

Ocena zachowania ucznia powinna uwzględniać indywidualne predyspozycje każdego z nich oraz warunki środowiskowe. Kryteriów ustalania oceny zachowania nie należy stosować zbyt formalnie.
1. Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia, tryb i zasady jej ustalania zatwierdza Rada Pedagogiczna po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.
2. Regulamin oceniania zachowania może ulegać modyfikacjom po uzyskaniu akceptacji Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.
3. Zmiana składu osobowego Rady Samorządu Uczniowskiego lub Rady Rodziców nie wymaga ponownego opiniowania Regulaminu oceniania zachowania ucznia.
4. Śródroczna i roczna ocena zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom;
8) przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności.
5. Ustala się odrębne kryteria zachowania dla uczniów klas I – III oraz klas IV–VI.
6. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi. Zostały przyjęte następujące formy ocen bieżących:
W – uczeń zachowuje się wyróżniająco
B – zachowanie ucznia nie budzi zastrzeżeń
P – zachowanie ucznia jest poprawne
N – uczeń zachowuje się niezadowalająco
7. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV, ustala
się według następującej skali:
1) wzorowe,
2) bardzo dobre,
3) dobre,
4) poprawne,
5) nieodpowiednie,
6) naganne.
9. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych i oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.
10. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono za­burzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zabu­rzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształce­nia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psy­chologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
11. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
12. Uczeń, któremu w Szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły.
13. Za zachowanie ucznia poza szkołą po zakończonych zajęciach szkolnych odpowiadają rodzice (prawni opiekunowie).
14. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania przy sobie dzienniczka, który jest podstawowym dokumentem umożliwiającym kontakt szkoły z domem.
15. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu do szkoły w ciągu trzech dni.
16. Po tym terminie nieobecności są uznawane przez wychowawcę za nieusprawiedliwione.

Rozdział 13

PROCEDURY USTALANIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIA

1. Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.
2. Procedury ustalania oceny zachowania:
1) miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej odbywają się spotkania zespołów klasowych w celu omówienia propozycji ocen zachowania,
2) Wychowawca klasy ustala ocenę zachowania ucznia w terminie określonym przez Dyrektora Szkoły na podstawie:
a) własnych obserwacji;
b) informacji o zachowaniu ucznia w klasowym zeszycie spostrzeżeń,
c) opinii nauczycieli uczących w danej klasie wyrażonych pisemnie na liście przygotowanej przez wychowawcę klasy,
d) opinii pozostałych nauczycieli i innych pracowników szkoły wyrażonych ustnie,
e) oceny klasy – na lekcji wychowawczej w formie dyskusji.
3) wychowawca klasy informuje o ostatecznych ocenach zachowania:
a) innych nauczycieli podczas klasyfikacyjnego zebrania Rady Pedagogicznej;
b) uczniów podczas lekcji, podając uzasadnienie;
c) rodziców (prawnych opiekunów) uczniów: tydzień przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej – informacja w dzienniczku ucznia (fakt ten odnotowuje w dzienniku lekcyjnym);
d) w przypadku, gdy uczeń nie posiada przy sobie dzienniczka, wychowawca dokonuje właściwej adnotacji w klasowym zeszycie spostrzeżeń (notatkę potwierdza podpisem uczeń i nauczyciel), a ocenę przekazuje ustnie;
e) w przypadku nieobecności ucznia rodzice (prawni opiekunowie) obowiązani są we własnym zakresie uzyskać informację o przewidywanej dla swojego dziecka ocenie.
3. Dokumentację dotyczącą oceny zachowania wychowawca klasy przechowuje do końca roku szkolnego tj. do 31 sierpnia.
4. W przypadku dłuższej nieobecności wychowawcy klasy obowiązki jego przejmuje inny nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły tzw. wychowawca zastępczy
5. Roczna ocena zachowania uwzględnia zachowanie ucznia w pierwszym semestrze.
6. Przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni na­uczyciele oraz wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodzi­ców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych na miesiąc przed klasyfikacją na zebraniach z rodzicami. W przy­padku nieobecności rodziców na zebraniu wychowawca przekazuje informacje listem poleconym.
7.Na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej po­szczególni nauczyciele oraz wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edu­kacyjnych i oceny zachowania poprzez wpis do dzienniczka.
8. Jeżeli uczeń popełni wykroczenie pomiędzy podaniem ostatecznej oceny a jej zatwierdzeniem przez Radę Pedagogiczną, wychowawca klasy może zmienić ocenę.
9. O swojej decyzji wychowawca klasy obowiązany jest poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) oddzielnym pismem z uzasadnieniem. Kopię pisma przechowuje w teczce wychowawcy do 31 sierpnia.
10. Jeżeli uczeń popełni wykroczenie pomiędzy klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej a zakończeniem semestru, ocena może ulec zmianie.
11. Na nadzwyczajnym zebraniu Rady Pedagogicznej wychowawca uzasadnia zmianę oceny.
12. Dyrektor Szkoły oddzielnym pismem zawierającym uzasadnienie, informuje ucznia i
jego rodziców (prawnych opiekunów) o zmianie oceny zachowania.
13. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

Rozdział 14

KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA

1. Uczniowie oceniani są według 8 poniższych punktów, w tym:
- w kryteriach od A do G punkty przyznaje wychowawca,
- w kryterium H punkty przyznają nauczyciele przedmiotowcy uczący w danym zespole klasowym. Średnią z przyznanych punktów oblicza następnie wychowawca klasy.
2. Uczeń:
A. Wywiązuje się z obowiązków ucznia, przestrzega zasad ustalonych w statucie (6 pkt.):
· nie spóźnia się na zajęcia szkolne,
· ma wszystkie nieobecności usprawiedliwione, w tym na zalecanych dodatkowych zajęciach
· edukacyjnych,
· nosi do szkoły dzienniczek ucznia, posiada i dba o legitymację szkolną,
· nosi strój szkolny zgodny z zapisem w statucie szkoły,
· wywiązuje się z powierzonych obowiązków i dotrzymuje umówionych terminów (np. dyżury uczniowskie, zwrot książek do biblioteki" zgody na wycieczkę itp.),
· w szkole nie używa telefonu komórkowego i innych osobistych urządzeń elektronicznych,
B. Postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej (5 pkt.):
· dba o mienie szkoły, kolegów i własne,
· dba o estetyczny wygląd, porządek i czystość sal lekcyjnych, korytarzy i boiska,
· uczestniczy w organizacji imprez klasowych,
· działa aktywnie na terenie klasy,
· uczestniczy w organizacji imprez szkolnych (apele, akademie, przedstawienia),
C. Dba o honor i tradycje szkoły (6 pkt.):
· godnie i kulturalnie zachowuje się podczas imprez i uroczystości szkolnych,
· czynnie działa w Samorządzie Uczniowskim,
· działa w szkolnych kołach zainteresowań lub organizacjach szkolnych,
· reprezentuje szkołę na zewnątrz poprzez członkostwo w organizacjach pozaszkolnych (np. ZHP, kluby sportowe, ognisko muzyczne, OSP),
· osiąga sukcesy w konkursach i turniejach szkolnych,
· bierze udział w pozaszkolnych turniejach, konkursach i zawodach.
D. Dba o piękno mowy ojczystej (2 pkt.):
· używa zwrotów grzecznościowych,
· nie używa wulgaryzmów,
E. Dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób (5 pkt.):
· nie posiada uwag o stosowaniu przemocy fizycznej wobec rówieśników (np. bójki,
· popychanie, podkładanie nóg),
· nie posiada uwag o stosowaniu agresji słownej (np. używanie przezwisk, obrażanie),
· nie opuszcza terenu szkoły podczas przerw,
· podporządkowuje się zaleceniom dyrektora szkoły, nauczycieli i pracowników,
· nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa środków odurzających i narkotyków,
F. Godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią (3 pkt.):
· uczeń kieruje się uczciwością: nie kłamie, nie oszukuje nauczycieli i kolegów, nie ściąga,
· nie posiada uwag o złym zachowaniu poza szkołą,
· przestrzega ustalonych zasad zachowania podczas wyjść i wyjazdów (rekolekcje, teatr, wycieczki, basen, rajdy),
G Okazuje szacunek innym osobom (3 pkt.):
· z szacunkiem odnosi się do wszystkich członków społeczności szkolnej: dyrektora szkoły, nauczycieli, pracowników oraz uczniów,
· udziela pomocy koleżankom i kolegom: pomoc w uzupełnianiu zaległości, pomoc koleżeńska,
· udziela pomocy osobom potrzebującym poprzez udział w akcjach charytatywnych lub członkostwo w organizacjach wolontariackich (np. Caritas).
H. Punkty przyznawane przez nauczycieli przedmiotowców (5pkt.):
· uczeń pracuje na miarę swoich możliwości,
· jest przygotowany do lekcji (zgodnie z PSO),
· wykonuje polecenia nauczyciela,
· nie zakłóca toku lekcji, nie dezorganizuje pracy klasy,
· wykonuje zadania dodatkowe.
3. Wychowawca klasy zobowiązany jest w terminie 3 tygodni przed każdym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej do przygotowania tabeli, w której nauczyciele uczący zamieszczą punktację dla poszczególnych uczniów Tabelę zamieszcza się w dzienniku lekcyjnym. Wychowawca oblicza średnią z punktów przyznanych przez nauczycieli uczących, zaokrągloną do całości według ogólnie przyjętych zasad.
4. Wychowawca zobowiązany jest do przygotowania tabeli zbiorczej z uwzględnieniem punktów od A do H.
5. Za każde kryterium od A do H uczeń może uzyskać następującą ilość punktów:
A: 0 - 6
B: 0 – 5
C: 0 – 6
D: 0 - 2
E: 0 - 5
F: 0 - 3
G: 0 – 3
H: 0 – 5
6. Punkty zostaną przełożone na ocenę zachowania według skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
7. Sposób przeliczania punktów na ocenę:
33 - 35 - wzorowe
29 - 32 -bardzo dobre
25 - 28 - dobre
18 - 24 - poprawne
11 - 17 - nieodpowiednie
0- 10 - naganne
8. Zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który mimo uzyskania co najmniej 11 punktów, o których mowa w punkcie 3.5, wchodzi w konflikt z prawem, np.:
· wymuszanie pieniędzy,
· wnoszenie na teren szkoły i spożywanie alkoholu, palenie papierosów,
· używanie i rozprowadzanie środków odurzających,
· udział w kradzieżach i rozbojach.
9. Ocenę zachowania ustala wychowawca po wysłuchaniu opinii pracowników szkoły, zespołu uczniowskiego oraz samooceny ucznia.

Rozdział 15

ZASADY INFORMOWANIA UCZNIÓW I ICH RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) O USTALONYCH OCENACH

1. Nauczyciel ma obowiązek informować rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o uzyskanych przez ucznia bieżących ocenach.
2. Oceny szkolne muszą być wpisywane przez nauczyciela na bieżąco do dziennika lekcyjnego.
3. Za wpisanie oceny do dzienniczka ucznia w klasach IV-VI odpowiada uczeń.
4. Zapis ten powinien zawierać:
1) datę wystawienia oceny,
2) ocenę,
3) informację o ocenianej umiejętności,
4) podpis nauczyciela wystawiającego ocenę,
5) podpis rodzica (prawnego opiekuna) potwierdzający przyjęcie informacji.
5. Rodzice (prawni opiekunowie) o osiągnięciach swoich dzieci informowani są w sposób:
1) bezpośredni podczas:
a) zebrań z rodzicami zgodnie z harmonogramem ustalonym przez szkołę,
b) konsultacji indywidualnych z nauczycielami w czasie zebrań z rodzicami,
c) konsultacji - "drzwi otwartych" dla rodziców w każdy ostatni poniedziałek miesiąca
2) pośredni poprzez:
a) rozmowy telefoniczne
b) korespondencję listową,
c) wpis do dzienniczka lub zeszytu przedmiotowego.

6. Wychowawca podaje rodzicom (prawnym opiekunom) oceny bieżące ze wszystkich przedmiotów co najmniej na tydzień przed ostatnim poniedziałkiem miesiąca o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
7. Dodatkową formą powiadomienia o postępach ucznia są konsultacje nauczycieli z rodzicami (prawnymi opiekunami), które odbywają się przynajmniej 4 razy w ciągu roku szkolnego.
8. Na miesiąc przed zakończeniem śródrocznych i rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych, nauczyciele uczący w klasach IV- VI na spotkaniach zespołów klasowych analizują osiągane wyniki uczniów i ich zachowanie. Protokół ze spotkania wychowawca klasy przekazuje bezpośrednio Dyrektorowi Szkoły w terminie 5 dni od daty spotkania.
9. Miesiąc przed zakończeniem śródrocznych i rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych należy poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej dla ucznia niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej lub nieklasyfikowaniu:
1) nauczyciel przedmiotu informuje wychowawcę o poszczególnych ocenach niedostatecznych lub nieklasyfikowaniu;
2) wychowawca powiadamia o tym fakcie rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej (wzór druku jednolity dla klas IV – VI) za pośrednictwem ucznia;
3) wychowawca klas I-III powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o nieopanowaniu wiadomości i umiejętności w I semestrze lub nieopanowaniu wiadomości i umiejętności umożliwiających kontynuację nauki w klasie programowo wyższej oraz nieklasyfikowaniu,
4) rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają podpisem zapoznanie się z w/w informacją i w ciągu dwóch dni roboczych dostarczają potwierdzony podpisem druk do wychowawcy;
5) jeżeli w ciągu dwóch dni roboczych wychowawca nie otrzyma podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów) dokumentacji, wysyła tę informację do rodziców (prawnych opiekunów) listem poleconym;
6) potwierdzone przez rodziców (prawnych opiekunów) druki, wychowawca przechowuje do dnia 31 sierpnia;
7) w przypadku nieobecności ucznia w danym dniu informację o ocenach niedostatecznych lub nieklasyfikowaniu wychowawca przesyła listem poleconym;
9) w przypadku nieobecności wychowawcy jego obowiązki przejmie inny nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły tzw. wychowawca zastępczy..
10. Na tydzień przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów informują ucznia o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych:
1) uczeń wpisuje ocenę do dzienniczka a nauczyciel potwierdza podpisem;
2) nauczyciel przedmiotu sprawdza podpis rodziców (prawnych opiekunów);
3) nauczyciel przedmiotu w dzienniku lekcyjnym na stronie „ Oceny z przedmiotu"
dokonuje zapisu : „dnia ....... została przekazana informacja na ww. temat;
4) w przypadku nieobecności nauczyciela ocenę z danego przedmiotu podaje wychowawca klasy i sprawdza podpis rodziców;
5) w przypadku gdy uczeń nie posiada przy sobie dzienniczka, odpowiednio nauczyciel przedmiotu lub wychowawca dokonują właściwej adnotacji w klasowym zeszycie spostrzeżeń (notatkę potwierdza podpisem uczeń i nauczyciel), a ocenę przekazuje ustnie;
6) w przypadku braku zeszytu spostrzeżeń nauczyciel dokonuje wpisu do dziennika lekcyjnego w rubryce „Notatki”;
7) w przypadku nieobecności ucznia rodzice (prawni opiekunowie) obowiązani są we własnym zakresie uzyskać informację o przewidywanej dla swojego dziecka ocenach.

Rozdział 16

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyj­nych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. W tym celu należy:
l) złożyć wniosek o egzamin klasyfikacyjny w formie pisemnej do dyrektora Szkoły nie później niż do dnia klasyfikacyjnego zebrania Rady Pedagogicznej;
2)wniosek musi zawierać opis przyczyny nieobecności powodującej nieklasyfikowanie,
3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyra­zić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Procedura wnioskowania, ustalania ter­minu jest zgodna z zasadami ust. 2.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkol­ny lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyj­nych z: techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć.
6. Uczniowi, spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, zda­jącemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
1)dyrektor albo wicedyrektor szkoły jako przewodniczący komisji,
2)nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
8. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, spełniającym obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia oraz uzgadnia termin egzaminu, który musi odbyć się najpóźniej na tydzień przed rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej.
9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej bądź nieusprawiedliwionej nieobecności, realizującego indywidualny program lub tok nauki przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wska­zanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
10. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeże­niem ust.11.
11. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zajęć praktycznych.
12. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (praw­nymi opiekunami). Egzamin musi się odbyć najpóźniej w ostatnim tygodniu marca w przypadku braku podstaw do ustalenia śródrocznej oceny klasyfikacyjnej i najpóźniej ostatnim tygodniu ferii letnich w przypadku braku podstaw do ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej.
13. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
14. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
15. Z przeprowadzanego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierają­cy w szczególności:
1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust.7 pkt.2, a w przypadku egza­minu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub nauki poza szkołą-skład komisji,
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego,
3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
16. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
17. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany".
18. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyj­nego śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.
19. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfIkacyj­nego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

Rozdział 17

EGZAMIN POPRAWKOWY

1. Począwszy od klasy czwartej uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, w wyniku rocznej klasyfikacji albo w wyniku egzaminu klasyfi­kacyjnego, może zdawać egzamin poprawkowy. W przypadku długotrwałej choro­by lub dłuższej usprawiedliwionej nieobecności lub skomplikowanej sytuacji rodzin­nej Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch za­jęć edukacyjnych.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzami­nu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich i powiadamia o tym fakcie listem poleconym rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze-jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne-jako egzaminujący,
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjnej-jako członek komisji.
5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przy­padkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminują­cą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powo­łanie nauczyciela zatrudnionego w innej Szkole następuje w porozumieniu z dyrekto­rem tej Szkoły.
6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
1) skład komisji,
2) termin egzaminu,
3) pytania egzaminacyjne,
4) wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.
Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą in­formację o ustnych odpowiedziach ucznia.
7. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, okre­ślonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust.10.
10.Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu po­prawkowego z jednych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyż­szej

Rozdział 18

PROCEDURY ODWOŁAWCZE
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrekto­ra szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny, dyrektor powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych-przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania-ustala roczną ocenę kla­syfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust.2 pkt. 1) uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Sprawdzian musi się jednak odbyć nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od daty wpłynięcia wniosku.
4. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor albo wicedyrektor-jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły samego typu, prowadzący zajęcia takie same edukacyjne;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) dyrektor albo wicedyrektor-jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie
d) pedagog,
e) psycholog,
f) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
g) przedstawiciel Rady Rodziców.
5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy w komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela z innej szkoły następuje w poro­zumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz rocz­na ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oce­ny.
7. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu,
c) zadania (pytania) sprawdzające,
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a)skład komisji,
b)termin posiedzenia komisji,
c)wynik głosowania,
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
9. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
10. Do protokołu, o którym mowa w ust. 8 pkt. 1), dołącza się pisemne prace ucznia i zwię­złą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
11. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt l) obowiązany jest niezwłocznie powiadomić szkołę o przyczynie nieobecności.
12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o któ­rym mowa w ust.2 pkt. 1), w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w do­datkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
13. Przepisy ust. 1-12 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawko­wego z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadze­nia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
Rozdział 19

PROMOWANIE UCZNIA

1. Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
2.Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno-­pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
3. Ucznia klasy I-III można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub po­radnię psychologiczno-pedagogiczną albo inną poradnię specjalistyczną oraz po za­sięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów).
4. Począwszy od klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyż­szej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust.5 oraz rozd.17 ust. 9 i 10.
5. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym pro­muje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
6. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję z wyróżnieniem do klasy programowo wyższej.
7. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 5, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
8. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olim­piady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
9. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfika­cji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
10. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1 lub 4 nie otrzy­muje promocji i powtarza tę samą klasę, z zastrzeżeniem rozd.17 ust.10.
Rozdział 20
SPRAWDZIAN PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI
W SZKOLE PODSTAWOWEJ

1.W ostatnim roku nauki w szkole podstawowej przeprowadza się sprawdzian według warunków określonych w odrębnych przepisach.
2. Sprawdzian w szkole podstawowej przeprowadza się w kwietniu. Ma on charakter powszechny i obowiązkowy.
3. Za organizację i przebieg sprawdzianu odpowiada dyrektor Szkoły jako przewodni­czący szkolnego zespołu egzaminacyjnego zgodnie z odrębnymi przepisami.
4.Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystą­pić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicz­nej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjali­stycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.
5.Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnospraw­nością posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez dy­rektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), zaopiniowany przez dyrektora Szkoły.
6. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły.
7. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do spraw­dzianu w ustalonym terminie, albo przerwał sprawdzian, przystępuje do sprawdzianu, w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wska­zanym przez dyrektora komisji okręgowej.
8. W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia danego roku, dyrektor komi­sji okręgowej na udokumentowany wniosek dyrektora Szkoły może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu.
9.Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w dodatkowym terminie, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następ­nym roku szkolnym.
10.Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzia­nu dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przy­padku, o którym mowa w pkt 7 i 8 do dnia 31 sierpnia danego roku.
11.Uczeń może, w terminie 2 dni od daty sprawdzianu, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu albo eg­zaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.
12. Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji kręgowej jest ostateczne.
13. Dokumentację sprawdzianu Szkoła przechowuje według zasad określonych w odrębnych przepisach.
Rozdział 21

MONITOROWANIE I EWALUACJA
WEWNĄTRZSZKOLNYCH ZASAD OCENIANIA

1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania są dokumentem otwartym. Zmiany wprowadza Rada Pedagogiczna stosownie do swoich kompetencji, uwzględ­niając wyniki ewaluacji.
2. Szkolne zasady oceniania podlegają:
l) monitoringowi, przez który należy rozumieć systematyczne i zorganizo­wane obserwowanie osiągniętej jakości pracy szkoły,
2)procesowi ewaluacji, której celem jest:
a) doskonalenie systemu oceniania, jako elementu prawa wewnątrzszkolnego,
b) podnoszenie jakości informacji o osiągnięciach i postępach edukacyj­nych ucznia.
3. W procesie ewaluacji wewnątrzszkolnych zasad oceniania udział biorą:
a) uczniowie (przez wypełnianie ankiet, prowadzonej przez samorząd uczniowski "skrzynki pytań", podczas dyskusji na lekcjach wychowawczych i rozmów z nauczycielami, na zebraniach samorządu uczniowskiego),
b) rodzice (w czasie zebrań rodzicielskich ogólnych i indywidualnych, przez wypełnianie ankiet, dyskusję z nauczycielami),
c) nauczyciele (podczas posiedzeń rady pedagogicznej, dyskusje, zebrania),
d) dyrektor Szkoły (przez przeprowadzanie ankiet wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, rozmowy z uczniami, rodzicami, nauczycielami).

Rozdział 22

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

l. Ustalenia szczegółowe dotyczące przedmiotów nauczania zawarte są w Przedmiotowych Systemach Oceniania, w których określa się:
1) wymagania edukacyjne na poszczególne oceny,
2) sposoby, tryb i częstotliwość sprawdzania osiągnięć,
3) zasady oceniania,
4) kryteria wymagań na poszczególne stopnie.
2. W przypadkach nie objętych wewnątrzszkolnym systemem oceniania decyzje podejmuje dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
3. Traci moc Regulamin Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania z dnia 13 października 2005r.
4. Rada Pedagogiczna zatwierdziła Regulamin Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dnia 7 grudnia 2009 r. przy akceptacji Rady Rodziców i Samo­rządu Uczniowskiego.