Szkoła Podstawowa w Nieledwi, ul.Górska 297, 34-360 Milówka,
spnieledwia@gmail.com

PROGRAM WYCHOWAWCZY

„W wychowaniu chodzi właśnie o to,
ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem o to,
ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał”

Jan Paweł II, Przemówienie w UNESCO 902.06.1980)


Program wychowawczy Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego w Nieledwi


„Dziecko – wspólne dobro
rodziców i szkoły”


Rok szkolny 2009/2010


Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5/28/08/09


Nadrzędny cel wychowania:

Celem nadrzędnym jest wychowanie dziecka szczęśliwego, aktywnego poznawczo, asertywnego, odpornego emocjonalnie, dziecka, które postrzega świat całościowo i pozytywnie jest do niego nastawione. Dziecka, które ma zapewnione poczucie bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą.

Misja wychowawcza szkoły:

Najważniejszą wartością przekazywaną dziecku jest RODZINA.
W rodzinie dziecko czuje się bezpiecznie, jest otwarte, radosne, pewne jutra. Wychodząc poza dom rodzinny musi odnaleźć się, zaznaczyć swoje miejsce w życiu, rozwijać się, realizować swe marzenia, dążyć do sukcesów.
Aby zapewnić dziecku jak najdogodniejsze warunki efektywnego rozwoju podjęliśmy inicjatywę stworzenia SZKOŁY RODZINNEJ, szkoły, która jest pierwszą w etapie kształcenia dziecka. Jest więc bardzo ważne by atmosfera panująca w niej była zbliżona do atmosfery domu rodzinnego, by kontynuowała wartości, tradycje i pomagała w wychowaniu i kształceniu dziecka.

Metody pracy:
Gry i zabawy dydaktyczne.
Scenki rodzajowe.
Scenki dramowe.
Dyskusje na forum grypy.
Twórczość plastyczna i artystyczna dzieci.
Wycieczki tematyczna, krajoznawczo-turystyczne.
Rozmowa.

Formy pracy:
Praca indywidualna.
Praca grupowa.
Praca w zespołach zadaniowych.


Motto : Dziecko - wspólne dobro rodziców i szkoły.

1. Działania szkoły będą oparte na zasadzie partnerstwa, przyjaźni, szacunku i wzajemnej pomocy; rozwijaniu sfery poznawczej, emocjonalnej, zdrowotnej i społecznej przy zaangażowaniu uczniów, rodziców, wszystkich pracowników szkoły i wsparciu władz lokalnych.
2. Szkoła będzie pomagać uczniom w osiąganiu pełni ich rozwoju poprzez:
Ø Stworzenie miłej i bezpiecznej atmosfery nauki i współżycia.
Ø Rozpoznawanie, zachęcanie i rozwijanie indywidualnych, twórczych umiejętności na miarę ich możliwości intelektualnych.
Ø Wzbudzanie i motywowanie do nauki.
Ø Rozwijanie poczucia dumy i zadowolenia w osiąganiu wyników.
3. Szkoła będzie przygotowywać dziecko do przyszłego życia przez:
Uczenie respektowania potrzeb innych i tolerancji.
Kształtowanie właściwej postawy w czasie zabawy, pracy i wypoczynku.
Propagowanie dziedzictwa kultury regionalnej i narodowej.
Poznawanie zasad życia społecznego.
Zachęcanie do zespołowego działania.
Rozumienie potrzeby ochrony środowiska.ZADANIA SZKOŁY JAKO ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZEGO:

Wspieranie rodziców w dziedzinie wychowania.
Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka.
Uczenie dziecka samodzielności i czuwanie nad prawidłowym i bezpiecznym funkcjonowaniem w szkole.
Współpraca wychowawcza domu, szkoły, środowiska rówieśniczego i społeczności lokalnej.
Wzbogacić bazę dydaktyczną szkoły w najpotrzebniejsze pomoce naukowe.
Skuteczne realizowanie podstaw programowych w zakresie zagadnień związanych z nauczaniem i wychowaniem w kontekście praw człowieka.
Poprawa stanu opieki świetlicowej w kontekście wprowadzonego wieku obowiązku szkolnego.
Przygotowanie warunków w szkole do obniżenia wieku szkolnego.
Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego.


ZADANIA NAUCZYCIELA WYCHOWUJĄCEGO:

Kreowanie sytuacji, w których dziecko aktywnie rozwija wszystkie sfery swojej osobowości.
Kształtowanie atmosfery dobrej pracy zespołu klasowego.
Budowanie obrazu własnej osoby w oparciu o samoocenę, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, dokonywania właściwych wyborów oraz wyrażania ocen i sądów.
Współdziałanie z wszystkimi nauczycielami i koordynowanie ich działań wychowawczych.
Utrzymywanie ścisłej współpracy z rodzicami i wspieranie ich w procesie wychowawczym.
na bieżąco pisemnie informować rodziców o wszystkich zaniedbaniach uczniów i wymagać pisemnej informacji zwrotnej.
Uświadamiać rodzicom, że również od nich w dużej mierze zależy dobry wynik na sprawdzianie.
Systematyczna kontrola postępów uczniów zarówno przez nauczycieli i przez rodziców.
Motywować uczniów do uczenia się.
Zacieśnić współpracę między nauczycielami kształtującymi te same lub podobne umiejętności.
Zwiększyć ilość testów jako metody sprawdzania wiadomości.
Informować uczniów o tym, co już opanowali i w jakim stopniu, a nad czym muszą jeszcze popracować.
Podnoszenie jakości kształcenia przez doskonalenie planowania i realizacji procesu dydaktycznego.
Podejmowanie działań zamierzających do zapewnienia dobrych warunków uczniom, którzy obowiązek szkolny będą spełniać w obniżonym wieku szkolnym.
Od 1 września w przedszkolu i w pierwszej klasie obowiązywać będzie nowa podstawa programu nauczania. W podstawie tej określone są cele i treści nauczania, umiejętności ucznia oraz zadania wychowawcze szkoły.
PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM

CEL WYCHOWANIA:
Dziecko w nowej grupie poznaje siebie, działa zgodnie z normami dobrego zachowania i potrafi radzić sobie w sytuacjach trudnych.


ROZWÓJ SPOŁECZNY
1. Kształtowanie umiejętności komunikowania się. Życzliwość w kontaktach, prawdomówność. Przestrzegania zasad i form grzecznościowych. Pogadanki i ćwiczenia. Samoocena zachowania wobec klasy. Integracja klasy. Uwrażliwienie na potrzeby kolegów. Gry i zabawy integrujące grupę rówieśniczą. Scenki rodzajowe.
2. Wdrażanie do samorządności. Opieka nad salą lekcyjną. Udział w pracach samorządów klasowych i samorządu szkolnego. Wybór dyżurnych i ustalenie ich zadań. Wspólne dbanie o wygląd pomieszczeń szkolnych. Udział w wyborach do samorządu klasowego i szkolnego. Aktywne uczestnictwo w organizacji imprez klasowych i szkolnych.
3. Wdrażanie do życia społecznego. Każdy zna oraz przestrzega zasady i normy społeczne. Czuwanie nad działaniami uczniów, korygowanie niewłaściwych zachowań. Wdrażanie do wywiązywania się z przyjętych obowiązków i zadań.
4. Zapoznanie się z kulturą oraz tradycją miasta, regionu i kraju. Znajomość zwyczajów i tradycji świąt oraz rocznic. Znajomość dzieł narodowych. Znajomość historii rodzinnego miasta, regionu i kraju. Obchodzenie świąt religijnych i państwowych w różnorodnych formach. Kultywowanie tradycji i zwyczajów np. wigilia klasowa, andrzejki, topienie marzanny. Poznawanie wybranych dzieł literackich, muzycznych i plastycznych. Zapoznanie z legendami regionu. Wycieczki tematyczne po naszej okolicy.
5. Działania promujące i przybliżające uczniom i rodzicom postać wybranego patrona szkoły- Janusza Korczaka - ukazanie życia i jego twórczości oraz działalności pedagogicznej poprzez:
motywowanie uczniów do czytania książek związanych z jego życiem i działalnością pedagogiczną
oglądanie filmów, zdjęć z nim związanych.
6. Przygotowanie do życia w rodzinie. Właściwy stosunek do członków rodziny. Zacieśnianie więzi rodzic – dziecko – szkoła. Ukazywanie różnych form okazywania miłości, szacunku, wdzięczności wobec rodziców i otoczenia. Przygotowywanie życzeń oraz prezentów dla najbliższych. Poznawanie historii swoich rodzin. Organizacja imprezy środowiskowej – („Mikołajki”, „Dzień Babci i Dziadka”, „Dzień Matki i Ojca”, „Majówka”).
7. Edukacja europejska. Poznawanie języków obcych oraz kultury i tradycji różnych krajów. Udział uczniów w zajęciach nauki języka angielskiego. Poznawanie kultury krajów europejskich szkolnych i poza szkolnych. Zorganizowanie „Dnia Europejczyka”.

ROZWÓJ EMOCJONALNY

Pomoc w samopoznaniu i samoocenie. Próba opisu siebie i samooceny. Ukazywanie i propagowanie właściwych form zachowania. Eliminowanie niewłaściwych form zachowania. Analiza własnego zachowania uczniów. Zorganizowanie warsztatów z psychologiem na temat agresji „Agresja, jak sobie z nią radzić?”
Pomoc w ocenie innych osób. Właściwa ocena zachowań swoich kolegów. Naśladowanie pozytywnych postaw. Wdrażenie do właściwej, obiektywnej oceny zachowania innych ( pogadanki, analiza sytuacji i zdarzeń, dyskusje ). Nauka współczucia wobec pokrzywdzonych, wczuwanie się w sytuacje innych. Wyszukiwanie wzorców do naśladowania mój ideał.
Radzenie sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami. Racjonalne postępowanie w trudnych sytuacjach. Wdrażanie do umiejętności opanowania się w sytuacjach zdenerwowania, stresu, silnych przeżyć, wzruszenia itp. – scenki dramowe.
Pomoc w odkrywaniu uzdolnień i talentów. Każdy uczeń zna swoje mocne strony, talenty, predyspozycje i rozwija je. Prezentacja osiągnięć uczniów oraz zainteresowań wobec klasy i szkoły ( zajęcia szkolne, koła zainteresowań, gazetki itp. ). Promowanie osiągnięć uczniów na terenie szkoły i poza nią.
Zapoznanie z wartościami moralnymi i estetycznymi. Umiejętność odróżnienia dobra od zła, docenianie piękna w sztuce. Organizowanie wycieczek do kina, teatru, muzeum. Organizowanie imprez kulturalnych na terenie szkoły i gminy. Poznawanie dzieł artystycznych związanych z literaturą, muzyką i plastyką.
6. Edukacja europejska. Uczeń zna miejsce Polski w Europie. Poznaje kraje Unii Europejskiej. Doskonali znajomość języka obcego. Nauka języka obcego – język angielski. Przygotowanie Dnia Europejczyka. Wyszukiwanie informacji związanych z kulturą europejską. Wykonywanie gazetek tematycznych.


ROZWÓJ INTELEKTUALNY

Budzenie ciekawości poznawczej. Rozwijanie zainteresowań i ambicji uczniów. Stosowanie ciekawych, aktywizujących metod pracy na lekcji. Zachęcanie do wypowiedzi, rozwiązywania dodatkowych zadań, brania udziału w różnego typu konkursach.
Rozwój umiejętności twórczego myślenia. Samodzielne stawiane pytań i rozwiązywanie problemów. Dostosowanie zadań do możliwości dziecka. Zachęcanie do odważnych, samodzielnych wypowiedzi.
Rozwój umiejętności samokształcenia. Umiejętność samodzielnej pracy. Wdrażanie do systematyczności i obowiązkowości przy odrabianiu zadań domowych. Ćwiczenie umiejętności korzystania z podręczników, słowników, encyklopedii itp. Ćwiczenia na kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji. Wdrażanie do samodzielnej pracy.
Odkrywanie możliwości uczniów, ich predyspozycji i uzdolnień. Każdy uczeń zna swoje zdolności, rozwija swoje zainteresowania. Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla słabszych uczniów. Organizacja konkursów. Przygotowywanie inscenizacji, apeli, programów artystycznych itp. Prezentacja własnych zainteresowań wobec klasy i szkoły ( zajęcia szkolne, koła zainteresowań, gazetki itp. ).

ROZWÓJ ZDROWOTNY

Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych i higienicznych. Znajomość i stosowanie zasad higienicznego trybu życia. Pogadanki na temat higienicznego trybu życia. Przestrzeganie zasad higieny, na co dzień (prawidłowa pozycja w ławce, właściwe oświetlenie, mycie rąk przed jedzeniem, strój zmienny na zajęciach wf).
Propagowanie zasad ekologii. Znajomość własnego środowiska, dbałość o nie i współodpowiedzialność za czystość środowiska. Wycieczki po najbliższej okolicy. Pogadanki, gry i zabawy ekologiczne. Udział w akcji–Sprzątanie Świata oraz udział w obchodach Dnia Ziemi. Utrzymanie ładu oraz porządku w miejscach nauki i zabawy
3. Promocja zdrowotnego trybu życia. Zrozumienie roli właściwego odżywiania się i zdrowego trybu życia. Zajęcia ruchowe ( wf, gimnastyka śródlekcyjna, gry i zabawy ruchowe w czasie wolnym ). Znajomość zasad prawidłowego żywienia. Przygotowywanie i spożywanie potraw z warzyw i owoców.
4. Kształtowanie zachowań zdrowotnych. Umiejętność bezpiecznego, czynnego wypoczynku. Promowanie różnych form czynnego wypoczynku. Wykorzystywanie sprzętu sportowego właściwego do wieku.
5. Wdrażanie do aktywnego spędzania wolnego czasu. Aktywne uczestnictwo w wycieczkach i zabawach. Organizacja zajęć ruchowych w szkole i poza nią. Wyjścia i wyjazdy na wycieczki. Udział w imprezach klasowych, szkolnych i międzyszkolnych.
6. Uświadomienie zagrożeń związanych z nałogami. Świadomość, iż alkohol, nikotyna i narkotyki szkodzą zdrowiu. Dyskusje i pogadanki profilaktyczne. Uświadomienie zgubnego wpływu nałogów. Umiejętność mówienia NIE. Prowadzenie pedagogizacji rodziców na temat uzależnień (współpraca ze świetlicą socjoterapeutyczną „Nasze gniazdo” )
7. Wychowanie komunikacyjne. Każdy jest rozsądnym użytkownikiem drogi i zna zasady bezpieczeństwa. Zapoznanie się z zasadami przechodzenia przez jezdnię, ćwiczenia profilaktyczne. Wyjścia w teren celem oceny natężenia ruchu w pobliżu szkoły. Kształtowanie zasad kultury na chodniku. Unikanie zabawy w niebezpiecznych miejscach (ulice, pobocza dróg itp. )
8. Udzielanie pierwszej pomocy. Kształtowanie odpowiedzialności zdrowie własne i innych. Uświadomienie konieczności zgłaszania wszelkich zauważalnych zagrożeń, wypadków oraz doznanych urazów. Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia prowadzone przez higienistkę szkloną.
Każdy z wychowawców klas I – III samodzielnie tworzy szczegółowy plan pracy wychowawczej, ujmujący efekty działań wychowawczych (wg głównego programu wychowawczego szkoły).

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH W KLASACH IV – VI

ROZWÓJ SPOŁECZNY

Kształtowanie umiejętności komunikowania się. Życzliwość we wzajemnych kontaktach. Przestrzegania zasad i form grzecznościowych. Życzliwa pomoc oraz współpraca uczniów i nauczycieli. Samoocena uczniów.
Integracja klasy jako grupy. Każdy ma w klasie kolegę. Organizowanie wspólnych przedsięwzięć klasowych. Organizowanie pomocy słabszym. Zajęcia integracyjne na lekcjach wychowawczych.
Wdrażanie do samorządności. Aktywne uczestnictwo w organizacjach szkolnych. Włączenie uczniów w organizację życia szkolnego (uroczystości, imprezy, apele itp. ) Możliwość działania w Samorządzie Szkolnym – wybory, współdecydowanie o ważnych sprawach szkoły i wsi.
Wdrażanie do życia społecznego. Każdy zna oraz przestrzega zasady i normy społeczne. Uczymy się tolerancji. Organizacja dyżurów klasowych. Obserwacja, kontrola zachowania uczniów i korygowanie postaw niepożądanych. Spotkania z osobami niepełnosprawnymi. Tolerancja w stosunku do odmienności religijnej, kulturowej i narodowej.
5. Działania promujące i przybliżające uczniom i rodzicom postać wybranego patrona – Janusza Korczaka - ukazanie życia i jego twórczości oraz działalności pedagogicznej poprzez:
a) motywowanie uczniów do czytania książek związanych z jego życiem i działalnością pedagogiczną,
b) oglądanie filmów, zdjęćc) z nim związanych,
d) otwarcie izby pamięci poświęconej patronowi szkoły,
e) pozyskiwanie funduszy na zakup sztandaru poprzez organizowanie zabaw, festynów dochodowych,
f) eksponowanie zdobytych informacji o patronie na gazetkach szkolnych, klasowych oraz apelach.
6. Zapoznanie się z kulturą oraz tradycją wsi, regionu i kraju. Zna wartości kultury i kultywuje tradycję. Poznaje obyczaje różnych regionów Polski. Prezentacja głównych wartości kultury na zajęciach lekcyjnych w oparciu o literaturę, sztukę i muzykę. Kultywowanie tradycji i zwyczajów naszej wsi, regionu i kraju (wigilia klasowa, andrzejki, powitanie wiosny, Dni Milówki, święta narodowe ). Jestem przewodnikiem po – zaplanowanie wycieczki w ciekawe regiony naszego kraju.
7. Przygotowanie do życia w rodzinie. Potrafi właściwie funkcjonować w rodzinie. Cykl zajęć w ramach wychowania prorodzinnego i godzin wychowawczych związanych z rodziną. Zacieśnienie więzi rodzinnych (organizacja Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki i Ojca, Dnia Dziecka. Majówki ).Współpraca z rodzicami oraz organizacjami działającymi na terenie wsi i gminy (np. OSP, KGW, GOK, Policja) w organizowaniu życia szkoły.
8. Edukacja europejska. Przybliżamy wiedzę na temat miejsca Polski w Unii Europejskiej. Poznanie kultury, obyczajów innych narodów. Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej. Nawiązanie kontaktów z rówieśnikami z innych krajów. Wykonywanie gazetek, plakatów.

ROZWÓJ EMOCJONALNY

Pomoc w samopoznaniu i samoocenie. Umiejętność opisu siebie. Poznawanie wad oraz zalet swoich kolegów. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru. Realizacja zadań w ramach godzin wychowawczych (różnego rodzaju testy, gry, zabawy, ankiety pozwalające uczniom na samopoznanie i samoocenę ).100 pytań do kolegi z ławki – przeprowadzanie wywiadów. Wykonanie gazetki zawierającej informacje o osobach, instytucjach pomagających dzieciom w trudnych sytuacjach szkolnych i życiowych.
Pomoc w ocenie innych osób. Umiejętna ocena kolegów dorosłych, grupy. Działania wychowawcy (obserwacja uczniów i grupy, dyskusje nad ich problemami, wspólne poszukiwanie rozwiązań ).Ćwiczenia w ocenie osób i sytuacji.
Radzenie sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami. Racjonalne postępowanie w sytuacjach stresu, konfliktu. Kształtowanie umiejętności opisu i różnicowania emocji (ćwiczenia, testy wyboru, analizowanie zachowań ).Próby znalezienia wyjścia z sytuacji, które wywołują stres
Nauka komunikowania się i asertywności. Właściwe komunikowanie się. Umiejętność odmawiania – mówienie NIE. Zorganizowanie warsztatów z psychologiem na temat agresji („Agresja, jak sobie z nią radzić?”). Ćwiczenia w sposobach komunikowania się oraz zachowania w sytuacjach nacisku innych osób – Sztuka odmawiania np. palenia papierosów, picia alkoholu, brania narkotyków. Unikanie kontaktów z nieznajomymi osobami.


ROZWÓJ INTELEKTUALNY

Budzenie ciekawości poznawczej. Rozwijanie zainteresowań i ambicji uczniów. Stosowanie ciekawych, aktywizujących metod pracy na lekcji. Zachęcanie do wypowiedzi, rozwiązywania dodatkowych zadań, brania udziału w różnego typu konkursach.
Rozwój umiejętności twórczego myślenia. Samodzielne stawiane pytań i rozwiązywanie problemów. Dostosowanie zadań do możliwości dziecka. Zachęcanie do odważnych, samodzielnych wypowiedzi.
Rozwój umiejętności samokształcenia. Umiejętność samodzielnej pracy. Samodzielne poszukiwanie i korzystanie ze źródeł informacji. Umiejętność selekcji. Ćwiczenia w umiejętności poszukiwania i korzystania z różnych źródeł informacji – książki, podręczniki, encyklopedie, internet, biblioteka itp. Udział w zajęciach kół zainteresowań. Wdrażenie do samodzielnej pracy.
Odkrywanie możliwości uczniów, ich predyspozycji i uzdolnień Każdy uczeń zna swoje zdolności, rozwija swoje zainteresowania. Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla słabszych uczniów. Organizacja konkursów. Przygotowanie inscenizacji, apeli, programów artystycznych itp. Prezentacja własnych zainteresowań wobec klasy i szkoły (zajęcia szkolne, koła zainteresowań, gazetki, itp.).
Zwiększenie ilości ćwiczeń doskonalących wszystkie badane umiejętności (podczas sprawdzianów lub testów).
Przeznaczenie więcej czasu na ćwiczenia utrwalające.
Stosowanie w pracy z uczniem głośnej analizy treści poleceń do zadań na forum klasy.
Zwracanie większej uwagi na samodzielność pracy uczniów.
Ćwiczenia na wszystkich lekcjach czytania ze zrozumieniem.
W procesie lekcyjnym stosowanie aktywizujących metod nauczania, które rozwijać będą twórcze i samodzielne myślenie uczniów.
Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia, analizowania, samodzielnego wyciągania wniosków przez stosowanie metod poszukujących.
Położenie nacisku na wykorzystanie gier i zabaw dydaktycznych umożliwiających rozumowanie.
Obowiązkowe uczestnictwo uczniów mających trudności w nauce w zajęciach dydaktyczno- wychowawczych i zajęciach świetlicowych.
Konsekwentne egzekwowanie braku przygotowania do lekcji, braku zadania domowego w postaci „przymusowego” (za zgodą rodziców) zostawania po lekcjach w celu nadrobienia zaległości.


ROZWÓJ ZDROWOTNY

1. Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych i higienicznych. Stosowanie zasad higienicznego trybu życia. Pogadanki na temat higienicznego trybu życia. Przestrzeganie zasad higieny na co dzień (prawidłowa pozycja w ławce, właściwe oświetlenie, mycie rąk przed jedzeniem, strój zmienny na zajęcia wf ).
2. Propagowanie zasad ekologii. Znajomość własnego środowiska, dbałość o nie i współodpowiedzialność za czystość środowiska. Wycieczki krajoznawcze i przyrodnicze (park, las, zoo, oczyszczalnia ścieków).Udział w akcji „Sprzątanie Świata”. Poszerzenie wiedzy o stanie środowiska naturalnego (filmy, dyskusje, konkursy, gry ekologiczne ).Realizacja zadań w ramach kółka ekologicznego. Udział w obchodach Dnia Ziemi.
3. Promocja zdrowego trybu życia. Zrozumienie roli właściwego odżywiania się i zdrowego trybu życia. Prowadzenie zajęć rekreacyjnych. Uświadomienie rodzicom potrzeby kształtowania zdrowego stylu życia u swoich dzieci. Znajomość zasad prawidłowego żywienia.
4. Kształtowanie zachowań zdrowotnych. Umiejętność bezpiecznego, czynnego wypoczynku. Promowanie różnych form czynnego wypoczynku. Zainteresowanie rekreacją ruchową. Organizowanie rywalizacji sportowej (zawody sportowe, Dzień Sportu ).
5. Wdrażanie do aktywnego spędzania wolnego czasu. Aktywne uczestnictwo w wycieczkach i zabawach. Zajęcia świetlicowe oparte o sport i rekreację. Wyjazdy na pływalnię, wycieczki krajoznawcze, rajdy rowerowe, gry i zabawy terenowe.
6. Uświadomienie zagrożeń związanych z nałogami. Świadomość, iż alkohol, nikotyna i narkotyki szkodzą zdrowiu. Dyskusje i pogadanki profilaktyczne. Uświadomienie zgubnego wpływu nałogów. Umiejętność mówienia NIE. Pedagogizacja rodziców na temat: „Szkodliwości nałogów”. Udział w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”. Zorganizowanie Marszu Trzeźwości. Współpraca ze świetlicą socjalterapeutyczną „Nasze Gniazdo”.
7. Wychowanie komunikacyjne. Znajomość zasad ruchu drogowego. Nauka zasad ruchu drogowego w ramach wychowania komunikacyjnego. Przygotowanie i prowadzenie egzaminu na kartę rowerową. Turnieju ruchu drogowego.
8. Praktyczna nauka udzielania pierwszej pomocy. Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy oraz praktyczne jej stosowanie. Nauka zasad udzielania pierwszej pomocy oraz ćwiczenia praktyczne w ramach zajęć wychowania fizycznego i komunikacyjnego, godzin wychowawczych. Współpraca ze służbą zdrowia (higienistka szkolna).

Każdy z wychowawców kl. IV – VI samodzielnie tworzy szczegółowy plan pracy wychowawczej ujmujący efekty działań wychowawczych (wg głównego programu wychowawczego szkoły).Opracowały:
mgr Małgorzata Miodońska
mgr Bożena Kostka
Krystyna Misiarz

KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE
I ODDZIAŁ
PRZEDSZKOLNYZagadnienia Proponowane sposoby realizacji Treści Kryteria sukcesu
1. Rozwój społeczny. - Uczenie się prawidłowego komunikowania się między uczniami, przestrzegania zasad
i form grzecznościowych.
- Pogadanki
i ćwiczenia.
- Gry i zabawy integrujące grupę rówieśniczą.
- Scenki rodzajowe.
- Samoocena zachowania wobec klasy.

- Wybory do samorządu klasowego
i szkolnego.

- Spotkanie z policjantem.


- Aktywne uczestnictwo w organizacji imprez szkolnych i klasowych.


- Kontrola i ocena przydzielonych uczniowi zadań
i obowiązków.


- Pogadanki, konkursy, wycieczki, wystawy, kółka zainteresowań, prace plastyczne.

- Misteria, Jasełka, wigilie klasowe, apele świąteczne, wystrój sal lekcyjnych, prace plastyczne, ozdoby świąteczne, legendy regionu, wycieczki turystyczne po okolicy Nieledwi.

- Rozmowy na temat patrona szkoły – Janusza Korczaka.
- Czytanie książek, oglądanie filmów przybliżających życie, twórczość i działalność pedagogiczną Janusza Korczaka.

- Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki i Ojca, Mikołajek, Majówki – festynu szkolnego.
- Mikołajki dla dzieci – impreza środowiskowa zorganizowana przez oddział przedszkolny.
- Zabawa karnawałowa - impreza środowiskowa dla dzieci wsi Nieledwia zorganizowana przez oddział przedszkolny.
- Przygotowanie programów artystycznych, w tym koncertów.
- Przygotowanie Jasełek, Misterium.
- Przygotowanie fantów na festyn dochodowy „Majówka” (bibułkarstwo, koronkarstwo, prace plastyczne).

- Apele szkolne, gazetki, plakaty, konkurs wiedzy o UE, kronika szkolna.

- Wyjazd (10-dniowy) do Ukrainy, przyjęcie gości z Ukrainy, udział uczniów z Ukrainy
w zajęciach dydaktycznych, kółkach zainteresowań, wycieczki w najpiękniejsze zakątki Polski wraz z młodzieżą z Ukrainy,
przygotowanie pamiątek – prezentów dla gości z Ukrainy.- Prawidłowe komunikowanie się, przestrzeganie zasad
i form grzecznościowych w różnych sytuacjach.- Dokonywanie samooceny zachowania wobec klasy.

- Wybór samorządu klasowego i szkolnego.- Bezpieczny wypoczynek w miejscu zabaw.
- Przypomnienie podstawowych zasad ruchu drogowego.
- Zachowanie w sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu oraz
w obliczu prób wyrządzenia krzywdy.

- Przygotowanie
i uczestnictwo w imprezach szkolnych
i klasowych.- Wywiązywanie się
z przyjętych obowiązków i zadań.- Zapoznanie się z kulturą, tradycją, historią miast, wsi, regionu i kraju.- Obchodzenie świąt religijnych
i państwowych, kultywowanie tradycji.- Poznawanie sylwetki Janusza Korczaka – patrona szkoły. Jego życie, twórczość
i działalność pedagogiczną.

- Organizowanie i przygotowywanie uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dni a Matki i Ojca, Mikołajek klasowych, Dnia Kobiet.
- Zacieśnianie więzi
z rodzicami, babciami, dziadkami, członkiniami KGW oraz OSP i Radą Sołecką w Nieledwi.- Mobilizowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa
w organizowanych imprezach szkolnych i środowiskowych, do wykonywania fantów na festyn szkolny na kółkach zainteresowań.

- Przybliżanie wiedzy na temat miejsca Polski w Unii Europejskiej.
- Poznanie kultury i obyczajów innych narodów.
- Nawiązanie kontaktów
z rówieśnikami
z Ukrainy w ramach projektu „Polsko - Ukraińska wymiana młodzieży”.
Zorganizowanie przyjęcia dla dzieci
z Ukrainy i ich opiekunów.
Prowadzenie zajęć dydaktycznych
w obecności dzieci
z Ukrainy.
Udział dzieci
z Ukrainy w zajęciach pozalekcyjnych
i kółkach zainteresowań.
Wspólne wyjazdy na wycieczki.
Ukazywanie piękna
i tradycji naszego regionu poprzez wystawy, wytwory sztuki ludowej naszego regionu.

Przygotowywanie pamiątek – prezentów dla gości z Ukrainy. Uczeń potrafi: prawidłowo komunikować się
z kolegami, przestrzegać zasad
i form grzecznościowych.
Uczeń rozumie: na czym polega praca samorządów.


Uczeń potrafi: respektować sformułowanie zasady w miejscu pracy i wypoczynku, poinformować dorosłych o zagrożeniu.
Uczeń potrafi: reprezentować klasę
i szkołę na uroczystościach
i imprezach.


Uczeń rozumie: że powinien wywiązywać się z przyjętych zadań
i obowiązków.

Uczeń zna: kulturę, tradycję, historię miast, wsi, regionu i kraju.
Uczeń zna: legendy, tradycje i obrzędy świąteczne naszego regionu.


Uczeń wie: dlaczego obchodzone są święta państwowe.
Potrafi wypowiedzieć się na temat dat i treści obchodzonych świąt państwowych.Uczeń wie: kim był Janusz Korczak.
Zna jego życie, twórczość i działalność pedagogiczną.

Uczeń wie, że przygotowując uroczystości szkolne dla swoich najbliższych okazuje im miłośc i szacunek.


Uczeń wie, że zabawy dochodowe są bardzo pomocne dla szkoły.
Uzyskane fundusze przeznaczone są na zakup nowego sprzętu w szkole i pomocy naukowych.

Uczeń wie: które kraje należą do UE.
Uczeń zna: kulturę i obyczaje innych narodów.

Uczeń chętnie poznaje Ukrainę i zaprzyjaźnia się z rówieśnikami
z Ukrainy.

Uczeń chętnie współpracuje
z rówieśnikami
z Ukrainy na zajęciach dydaktycznych
i pozalekcyjnych.
Uczeń umie opowiedzieć gościom
o swoich tradycjach, obrzędach naszego regionu.

Uczeń przygotowuje pamiątki - prezenty dla gości z Ukrainy.


2. Rozwój zdrowotny. - Pogadanki, rozmowy w czasie zajęć
z higienistką szkolną,
fluoryzacja zębów, dostosowanie sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów.

- Udział w akcjach „Sprzątanie Świata”, obchodach „Dnia Ziemi”, pogadanki, gry i zabawy ekologiczne.

- Utrzymanie ładu
i porządku w miejscu nauki i zabawy.


- Pogadanki, rozmowy na temat roli właściwego odżywiania się
i prowadzenia właściwego trybu życia. Wskazanie na szkodliwość nadmiernego siedzenia przed TV
i komputerem.

- Przygotowywanie
i spożywanie potraw
z warzyw i owoców.


- Czynny wypoczynek, wycieczki, gry i zabawy w soboty na Sali gimnastycznej.


- Pogadanki na temat zasad BHP w czasie wypoczynku w górach i nad rzeką.
- Pogadanki, rozmowy profilaktyczne
z uczniami, prelekcje dla rodziców,
pedagogizacja rodziców, dyskusje.- Współpraca ze świetlicą socjoterapeutyczną „Nasze Gniazdo”.

- Wyjście na jezdnię – uczenie prawidłowego sposobu przechodzenia przez drogę.

- Prezentacja znaków drogowych


- Pogadanki na temat unikania zabaw w niebezpiecznych miejscach.- Rozmowa z policjantem, warsztaty z pielęgniarką szkolną na temat „Pierwsza pomoc przedlekarska.

- Kształtowanie prawidłowych nawyków zdrowotnych
i higienicznych, higienicznego trybu życia.
Przestrzeganie zasad higieny na co dzień.


- Propagowanie zasad ekologii, znajomości własnego środowiska, dbałości i współodpowiedzialności za nie.

- Kształtowanie odpowiedzialności za czystość i porządek
w miejscu nauki
i zabawy.

- Kształtowanie właściwych nawyków odżywiania się
i prowadzenie zdrowego trybu życia.
- Uczenie samodzielnego przygotowywania posiłków.

- Wdrażanie do aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu: uczestnictwo w soboty w rozgrywkach w ramach akcji „otwarte sale”, wycieczki krajoznawczo- turystyczne – kółko SKKT.

- Wpajanie zasad bezpiecznego wypoczynku w górach i nad rzeką.
- Uświadamianie zagrożeń związanych z nałogami i ich zgubnego wpływu na organizm.
- Udział w zajęciach świetlicy socjoterapeutycznej „Nasze Gniazdo’.

- Prawidłowe przechodzenie przez jezdnię.
- BHP w drodze do szkoły.


- Znajomość najczęściej spotykanych znaków drogowych.

- Udział uczniów w pogadance na temat zachowania ostrożności podczas poruszania się po drodze, zabaw na placach zabaw itp.

- Kształtowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Uczeń rozumie, jak ważna jest dbałość
o higienę.
Wie, że należy przestrzegać zasad higieny w ciągu dnia.Uczeń wie, że środowisko naturalne jest dobrem ludzkości
i należy dbać o jego czystość.

Uczeń potrafi utrzymać ład i porządek
w miejscu nauki
i zabawy.

Uczeń wie, jak należy się prawidłowy odżywiać i prowadzić zdrowy tryb życia.
Wie, że spędzanie wielu godzin przed TV i komputerem jest szkodliwe dla zdrowia.

Uczeń rozumie, jak ważny dla zdrowia jest ruch i uczestniczy w wycieczkach i rozgrywkach sportowych.
Uczeń wie, jak należy zachować się w czasie pobytu w górach i nad rzeką.
Uczeń rozumie, że nałogi takie jak nikotynizm, alkoholizm i narkomanizm oraz wszystkie inne używki (kleje itp.) mają zgubny wpływ na organizm człowieka.


Uczeń zna zasady poruszania się po drodze.
Uczeń wie, co oznaczają znaki drogowe.

Uczeń wie, w jaki sposób ma się zachować na placu zabaw.Uczeń rozumie, w jaki sposób powinien pomóc koledze w razie wypadku.
3. Rozwój emocjonalny. - Integracyjne pogadanki, rozmowy mające na celu zapoznanie się
(w szczególności dzieci z O.P. i kl. I).

- Drama – poznanie cech swojego charakteru.

- Dyskusje,
wywiady.
- Gazetki,
informacje.
- Obserwacja.
- Współpraca z GOPS, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz
z rodzicami.

- Warsztaty „Agresja, jak sobie z nią radzić”.


- Analiza zachowań.


- Konkursy,- Wycieczki,- Imprezy kulturalne na terenie szkoły i gminy.
- Kółka zainteresowań,
zajęcia sportowe. - Poznawanie nowych kolegów i koleżanek.

- Przedstawienie w formie dramy cech swojego charakteru.

- Kształtowanie umiejętności przeprowadzania takich form wypowiedzi, jak dyskusja i wywiad.

- Opracowanie i wykonanie gazetek klasowych na temat ważnych spraw klasowych.

- Prowadzenie obserwacji uczniów
(w szczególności z O.P. i kl.I).

- Kształtowanie pozytywnych cech charakteru, umiejętności oceniania zachowania swojego i kolegów.


- Informowanie
o osobach i instytucjach pomagających dzieciom w trudnych sytuacjach życiowych.
- Wspólne poszukiwania rozwiązań zaistniałych problemów.- Wyszukiwanie pozytywnych wzorców do naśladowania.

- Udział warsztatach
z psychologiem „Agresja, jak sobie z nią radzić”.

- Wdrażanie do opanowania się w sytuacjach zdenerwowania, silnych przeżyć, stresu, wzruszenia.

- Kształtowanie umiejętności negocjacji w sytuacjach konfliktowych.- Organizowanie wycieczek do kina, teatru, muzeum.- Poznawanie dzieł artystycznych związanych z literaturą, muzyką, plastyką.- Odkrywanie talentów uczniów na zajęciach kół zainteresowań i eksponowanie ich osiągnięć.
Uczeń rozumie, że ma wiele nowych kolegów i koleżanek, dlatego powinien być dla nich miły i kulturalny.
Uczeń wie, jak kulturalnie prowadzić dyskusje i przeprowadzić wywiad.

Uczeń przedstawia swoje pomysły na temat spraw
klasowych.Uczeń poprawia swoje zachowanie, pracuje nad swoim charakterem.
Uczeń potrafi ocenić obiektywnie swoje zachowanie i kolegów.
Uczeń wie, gdzie może znaleźć pomoc w razie trudnej sytuacji szkolnej i życiowej.

Uczeń chętnie i otwarcie rozmawia
o swoich problemach
z wychowawcą
i pedagogiem.


Uczeń bierze udział w warsztatach „Agresja, jak sobie z nią radzić”.Uczeń umie właściwie zachować się w trudnych, konfliktowych sytuacjach.

Uczeń przygotowuje się i bierze udział w konkursach.

Uczeń chętnie wyjeżdża na wycieczki do kina, teatru, muzeum i dzieli się swoimi wrażeniami z innymi.

Uczeń chętnie poznaje dzieła artystyczne związane z literaturą, muzyką, plastyką.

Uczeń uczestniczy w zajęciach kół zainteresowań i zajęciach sportowych.
4. Rozwój intelektualny. - Aktywizujące metody pracy z uczniem.
- Rozwiązywanie dodatkowych zadań.
- Udział w różnego typu konkursach szkolnych
i pozaszkolnych.

- Systematyczność
i obowiązkowość w odrabianiu zadań domowych.

- Korzystanie z różnych źródeł informacji: podręczników, encyklopedii, słowników, internetu.

- Rozwijanie zainteresowań
i uzdolnień uczniów przez uczestnictwo w kółkach zainteresowań, udział w konkursach, przygotowanie apeli, programów artystycznych, gazetki, wycieczki.

- Zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających problemy z nauką.

- Pomoc koleżeńska

- Zajęcia świetlicowe.


- Badania w Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej.

- Stosowanie nauczania na obniżonym progu wymagań. - Budzenie ciekawości poznawczej, rozwijanie zainteresowań i ambicji uczniów m.in. przez przygotowanie ich do konkursów.
- Kontrola i ocena zadań domowych uczniów.- Wdrażanie do korzystania ze źródeł informacji.

- Mobilizowanie uczniów do udziału
w konkursach, w kołach zainteresowań, przygotowywaniu uroczystości szkolnych
i klasowych, udziału w wycieczkach, realizowaniu gazetek okolicznościowych.- Praca z uczniami mającymi trudności w nauce na zajęciach wyrównawczych.

- Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej.
- Objęcie tych uczniów zajęciami świetlicowymi.

- Stała współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.
- Stosowanie przez nauczycieli obniżonego progu wymagań. Uczeń wie, że solidna praca prowadzi do sukcesów.

Uczeń potrafi samodzielnie i twórczo pracować.


Uczeń wie, że powinien doskonalić swoje umiejętności
i poszerzać wiedzę poprzez zadania domowe.
Uczeń wie, gdzie ma szukać dodatkowych informacji.
Uczeń potrafi: rozwijać swoje uzdolnienia uczestnicząc w różnego rodzaju kółkach zainteresowań działających w szkole.
Uczeń wie, że swoje talenty może wykorzystać biorąc udział w konkursach.

Uczeń wie, że problemy z nauką może przezwyciężyć aktywnie pracując na zajęciach wyrównawczych
Uczeń może liczyć na pomoc kolegów i nauczycieli.
Uczeń może twórczo spędzić czas w świetlicy szkolnej.
KLASY IV – VIZagadnienia Proponowane sposoby realizacji Treści Przedmiot Kryteria sukcesu
1. Rozwój społeczny. - Rozmowy indywidualne.- Wprowadzenie
i przestrzeganie norm grupowych.
- Przydzielanie zadań
i ról związanych
z funkcjonowaniem grupy, praca w grupach.- Przygotowywanie części artystycznych na zabawy szkolne
i festyny dochodowe, apele szkolne.


- Dokonywanie samooceny przez uczniów.
- Przydział funkcji
w klasie, udział przedstawicieli samorządu szkolnego
w Radach Pedagogicznych.
- Spotkania z osobami niepełnosprawnymi.

- Prezentacja głównych wartości w oparciu
o literaturę,sztukę, muzykę.- Czytanie książek, oglądanie filmów, zdjęć na temat patrona szkoły Janusza Korczaka, gazetki ścienne
o patronie szkoły, urządzenie izby pamięci poświęconej patronowi szkoły.

- Wigilijki klasowe, szkolne apele świąteczne, Jasełka, Misterium, zabawa andrzejkowa, powitanie wiosny, Dni Milówki, Święta Narodowe, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka, Majówka.

- Wycieczki krajoznawcze.


- Spotkania z przedstawicielami takich organizacji jak OSP, KGW, GOK, POLICJA.
- Kronika Szkolna.

- Kółka Zainteresowań. - Konkursy.- Apele szkolne, gazetki, plakaty, konkurs wiedzy o U.E., kronika szkolna.


- Wyjazd (10-dniowy) do Ukrainy.

- Przyjęcie gości z Ukrainy, udział uczniów z Ukrainy
w zajęciach dydaktycznych, kółkach zainteresowań, wycieczki w najpiękniejsze zakątki Polski wraz z młodzieżą z Ukrainy,
przygotowanie pamiątek – prezentów dla gości z Ukrainy.

- Kształtowanie umiejętności komunikowania się, wzajemna życzliwość.

- Przestrzeganie form grzecznościowych.

- Nawiązanie współpracy między uczniami,
a nauczycielami.
- Wdrażanie do przestrzeganie zasad i norm społecznych.

- Organizowanie wspólnych przedsięwzięć klasowych oraz pomocy uczniom słabszym.


- Kształtowanie umiejętności obiektywnej oceny zachowania swojego i innych oraz korygowania zachowań niepożądanych.- Wdrażanie do samorządności, włączenia uczniów w organizację życia szkolnego, włączenia do współdecydowania w sprawach szkoły i wsi.
- Kształtowanie umiejętności wypowiadania się przedstawicieli Samorządu Szkolnego na Radach Pedagogicznych, ocenianie zachowania kolegów.

- Uczenie wrażliwości przez organizowanie spotkań
z osobami niepełnosprawnymi.
- Uczenie tolerancji do odmienności religijnej, kulturowej i narodowej.

- Rozbudzenie ciekawości poznawczej przez czytanie książek, oglądanie filmów
i zdjęć przybliżających postać patrona szkoły.

- Zapoznanie z kulturą, tradycją wsi, regionu, kraju.

- Kształtowanie umiejętności organizowania imprez klasowych, szkolnych i gminnych z okazji świąt religijnych i świąt narodowych oraz środowiskowych.

- Organizowanie wycieczek krajoznawczych.- Przybliżenie wiedzy na temat miejsca Polski w Unii Europejskiej.- Poznanie kultury, obyczajów innych narodów.- Zorganizowanie wyjazdu do Ukrainy.

- Nawiązanie kontaktów
z rówieśnikami
z Ukrainy w ramach projektu „Polsko - Ukraińska wymiana młodzieży”.
Zorganizowanie przyjęcia dla dzieci
z Ukrainy i ich opiekunów.

- Prowadzenie zajęć dydaktycznych
w obecności dzieci
z Ukrainy.
Udział dzieci
z Ukrainy w zajęciach pozalekcyjnych
i kółkach zainteresowań.
Wspólne wyjazdy na wycieczki.
Ukazywanie piękna
i tradycji naszego regionu poprzez wystawy, wytwory sztuki ludowej naszego regionu.
Przygotowywanie pamiątek – prezentów dla gości z Ukrainy. Wszystkie przedmioty.
Wszystkie przedmioty.

Wychowawcy klas.

Lekcje wychowawcze, wszystkie przedmioty, dyżurny nauczyciel
w czasie przerwy.

Opiekun Samorządu Szkolnego, wychowawcy.


Rada Pedagogiczna.


Spotkania z pielęgniarką szkolną.
Lekcje wychowawcze.
Lekcje religii, histori,plastyki, muzyki.Bibliotekarz szkolny.
Zajęcia multimedialne.Wychowawcy.
Kółko artystyczne.
J. polski.

Wychowawcy.
SKKT.
Kółka artystyczne.Historia. J.polski. Muzyka. Plastyka. J.angielski.


Dyrektor Szkoły.


Wszystkie przedmioty.

Kółko koronkarsko - bibuł karskie, kółko orgiami.
Zajęcia świetlicowe. Plastyka. Muzyka. Współpraca
z rodzicami,
z GOK, KGW Uczeń wie, że w grupie społecznej obowiązują normy społeczne, których należy przestrzegać.


Uczeń potrafi pomóc kolegom, którzy mają problemy w nauce.


Uczeń umie dokonać samooceny swojego zachowania i zachowania kolegów.Uczeń potrafi działać w Samorządzie Szkolnym
i klasowym.
Uczeń chce włączać się w organizowanie życia szkolnego.
Uczeń potrafi decydować
o sprawach szkoły
i wsi.

Uczeń zabiera głos na spotkaniach Rady Pedagogicznej.


Uczeń rozumie, że osoby niepełnosprawne są wśród nas, chętnie się z nimi spotyka, bawi
i pomaga.


Uczeń jest tolerancyjny w stosunku do odmienności religijnej, kulturowej
i narodowej.

Uczeń wie, gdzie może znaleźć informacje
o patronie szkoły, Chętnie poznaje jego życie
i wykonuje gazetki oraz urządza izbę pamięci.

Uczeń chętnie przygotowuje i uczestniczy w imprezach szkolnych, gminnych i klasowych z okazji różnych świąt i uroczystości.Uczeń chętnie uczestniczy w wycieczkach krajoznawczych.

Uczeń prowadzi rozmowy, dyskusje, chętnie zadaje pytania przedstawicielom organizacji OSP, KGW, GOK, POLICJA.


Uczeń uczestniczy w kółkach zainteresowań.
Prezentuje swoje wytwory na wystawach, imprezach.

Uczeń wie, które kraje należą do U.E.

Uczeń wykonuje gazetki i plakaty o krajach U.E.

Uczeń zna kulturę i obyczaje tych krajów.

Uczeń chętnie poznaje Ukrainę i zaprzyjaźnia się z rówieśnikami
z Ukrainy.

Uczeń chętnie współpracuje
z rówieśnikami
z Ukrainy na zajęciach dydaktycznych
i pozalekcyjnych.

Uczeń umie opowiedzieć gościom
o swoich tradycjach, obrzędach naszego regionu.Uczeń przygotowuje pamiątki - prezenty dla gości z Ukrainy.2. Rozwój zdrowotny. - Pogadanki.
- Dostosowanie uczniów do sprzętu szkolnego.
- Rozmowy z pielęgniarką szkolną.
- Dyskusje i pogadanki profilaktyczne.- Pedagogizacja rodziców.

- Współpraca ze świetlicą socjoterapeutyczną „Nasze Gniazdo”.

- Gimnastyka śródlekcyjna.

- BHP – poruszanie się na drogach – pogadanki, spotkania z policjantem.
- Zajęcia prowadzone
z pielęgniarką szkolną na temat udzielania pierwszej pomocy.

- Wycieczki.
- Aktywne spędzanie wolnego czasu (SKS, „Sale otwarte”, kółka zainteresowań).
- Dzień sportu.
- Wyjazdy na basen.
- Kampania „Zachowaj trzeźwy umysł”.
- Marsz trzeźwości.


- Egzamin na kartę rowerową. - Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych i higienicznych.
- Znajomość i stosowanie zasad higienicznego trybu życia.
- Kształtowanie zachowań zdrowotnych i umiejętności bezpiecznego, czynnego wypoczynku.
- Uświadamianie zgubnego wpływu nałogów.
- Uczenie mówienia „nie” podczas propozycji częstowania różnego rodzaju używkami.

- Prowadzenie pedagogizacji rodziców na temat uzależnień.

- Zacieśnienie współpracy ze świetlicą socjoterapeutyczną „Nasze gniazdo”.- Uświadamianie konieczności zgłaszania wszelkich zauważalnych zagrożeń.
- Organizowanie zajęć mających na celu zapoznanie uczniów z zasadami rozsądnego i bezpiecznego użytkowania jezdni.

- Uczenie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
w razie zaistniałego wypadku, skaleczenia.

- Zorganizowanie uczniom czasu wolnego poprzez ich udział w kołach zainteresowań, w rozgrywkach sportowych na sali gimnastycznej (w soboty).
- Kształtowanie zachowań prozdrowotnych podczas udziału w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Marszu trzeźwości”.

- Doskonalenie umiejętności bezpiecznego poruszania się rowerem na drodze.Lekcja wychowawcza.
Przyroda.
Zajęcia z pielęgniarką szkolną.


Wych.-fiz.
Lekcja wychowawcza.Współpraca z rodzicami.
Wychowawcy.


Spotkanie z policjantem.


Zajęcia z pielęgniarką szkolną.


Wychowawcy.
Opiekunowie szkolnych kół zainteresowań.Lekcje wychowawcze. Uczeń rozumie, jak ważna jest dbałość
o higienę.
Wie, że należy przestrzegać zasad higieny w ciągu dnia.

Uczeń rozumie, że nałogi takie jak nikotynizm, alkoholizm i narkomanizm oraz wszystkie inne używki (kleje itp.) mają zgubny wpływ na organizm człowieka.Uczeń zna zasady poruszania się po drodze.


Uczeń rozumie, w jaki sposób powinien pomóc koledze w razie wypadku.

Uczeń rozumie, jak ważny dla zdrowia jest ruch i uczestniczy w wycieczkach i rozgrywkach sportowych.
Uczeń bierze udział w kampaniach.Uczeń po zdanym egzaminie otrzymuje kartę rowerową.


3. Rozwój emocjonalny. - Rozmowy w grupie rówieśniczej.
- Dyskusja.


- Ankiety (100 pytań do kolegi).


- Gry.
- Zabawy.

- Rozmowy.
- Dyskusje.

- Warsztaty z psychologiem na temat „Agresja – jak sobie z nią radzić”.


- Rozmowy z pielęgniarką szkolną.


- Pedagogizacje rodziców.- Gazetki informacyjne. - Kształtowanie umiejętności poprawnego komunikowania się.
- Wdrażanie do przestrzegania zasad i norm społecznych.

- Zachęcanie do okazywania sobie życzliwości, przełamywanie nieśmiałości.

- Dokonywanie samooceny własnego zachowania
i zachowania kolegów (obiektywizm).


- Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych i uczenie sposobów rozwiązywania konfliktów.

- „Jestem, więc myślę” – czyli kształtowanie umiejętności mówienia „NIE”, szuka odmawiania np. papierosów, picia alkoholu itp.

„Miej czujność” – czyha na ciebie wiele niebezpieczeństw.- Wdrażanie do aktywnego spędzania wolnego czasu. Wychowawcy. Nauczyciele.


Wszystkie przedmioty.

Lekcje wychowawcze.
Wychowawcy.
Wszystkie przedmioty.


Pielęgniarka szkolna.
Wychowawcy.

Pielęgniarka szkolna.
Wychowawcy.


Opiekunowie kół zainteresowań. Nauczyciel wych.-fiz.Uczeń rozumie, że w grupie społecznej obowiązują normy społeczne, których należy przestrzegać.Uczeń potrafi dokonać samooceny własnego postępowania
i innych.

Uczeń chętnie uczestniczy w warsztatach z psychologiem
i wyciąga prawidłowe wnioski.

Uczeń wie, jak się zachować, potrafi powiedzieć „NIE”.Uczeń rozumie, że używki uzależniają
i wyniszczają organizm oraz wie, gdzie może szukać pomocy w razie zagrożenia.

Uczeń wie, jak aktywnie spędzać czas.
4. Rozwój intelektualny. - Aktywizujące metody pracy na lekcjach.
- Rozwiązywanie dodatkowych zadań.

- Konkursy przedmiotowe i inne.- Dyskusje.
- Wspólne rozwiązywanie problemów.
- Samodzielne wypowiedzi i praca.


- Zajęcia wyrównawcze.
- Lekcje dodatkowe (język polski, matematyka, lekcje przygotowujące do egzaminu po kl. VI).

Zadania domowe.
- Korzystanie ze słowników, encyklopedii, podręczników, internetu.- Koncerty, programy artystyczne, apele, gazetki.
- Wystąpienia na forum klasy i szkoły.
- Kółka zainteresowań.
- „Otwarte sale”, SKS.
- Zawody sportowe.
- Budzenie ciekawości poznawczej poprzez rozwiązywanie dodatkowych zadań.


- Udział w konkursach.
- Kształtowanie umiejętności dyskutowania, wspólnego rozwiązywania problemów.


- Mobilizowanie uczniów do wytężonej pracy na zajęciach wyrównawczych i lekcjach dodatkowych.- Kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach przy rozwiązywaniu zadań domowych, przygotowywaniu referatów itp.

- Mobilizowanie uczniów do ukazywania swoich talentów poprzez udział
w inscenizacjach, koncertach, programach artystycznych, wykonywanych gazetkach, wystawach prac wykonywanych na kółkach zainteresowań, zawodach sportowych. Wszystkie przedmioty.
Wychowawcy.Wszystkie przedmioty.

Lekcje wychowawcze.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze.
Wszyscy nauczyciele.Biblioteka, świetlica szkolna, kawiarenka internetowa.
Kółka zainteresowań.
Apele
i uroczystości szkolne
i klasowe.

Współpraca
z GOK.

SKS,
wych.-fiz.

Uczeń wie, że może osiągać sukcesy w nauce i rozwijać swoje talenty przez przygotowywanie się do konkursów i rozwiązywanie dodatkowych zadań.

Uczeń potrafi rozwiązywać problemy dydaktyczne aktywnie uczestnicząc w formach pomocy zorganizowanej przez szkołę i zajęciach wyrównawczych.

Uczeń chętnie uczestniczy w dodatkowych zajęciach.