Szkoła Podstawowa w Nieledwi, ul.Górska 297, 34-360 Milówka,
spnieledwia@gmail.com

PROGRAM PROFILAKTYCZNY


„Jeżeli nie zrobiła tego rodzina to szkoła musi…
Wyposażyć dziecko w korzenie, aby mogło stanąć mocno i rosnąć...
Wyposażyć dziecko w skrzydła, aby mogło wznieść się w powietrze .
Połamane korzenie i okaleczone skrzydła niweczą nadzieję.
A tylko nadzieja pozwala ujrzeć to, co niewidzialne,
Dotknąć tego, co nieuchwytne, dotknąć tego, co niemożliwe”

L.J. Mc Whirter

SZKOLNY
PROGRAM
PROFILAKTYKI

„NIE JESTEM SAM”


SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W NIELEDWI

NA ROK SZKOLNY
2009/2010

Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 5/28/08/2009 z dnia 28.08. 2009r.


Program profilaktyki
Cele
W odniesieniu do ucznia
- Wyrobienie umiejętności(zdolności) samodzielnego dokonywania wyboru zachowań właściwych dla zdrowia własnego i innych ludzi.
W odniesieniu do nauczycieli
- Podniesienie jakości podejmowanych na rzecz zdrowia własnego i działań mających na celu zapobieganie zachowaniom problemowym.
Uczniowie
- Wdrażanie do przestrzegania zasad higieny
- Wskazywanie skutków zdrowotnych nieprawidłowego odżywiania
- Ukazywanie roli ruchu i czynnego wypoczynku w zachowaniu zdrowia
- Wyrobienia umiejętności właściwej organizacji czasu wolnego
- Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych
- Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem
- Wdrażanie do zrozumienia własnych pozytywnych i negatywnych emocji, radzenia sobie w sytuacjach trudnych
- Wyrabianie umiejętności rozróżniania dobra od zła
- Rozwijanie umiejętności dostrzegania swoich wad i zalet
- Kształtowanie postawy asertywnej
- Ukazywanie wartości płynących z koleżeństwa i przyjaźni
- Ukazywanie zgubnej roli agresji przejawiającej się w grupach rówieśniczych
- Kształtowanie odpowiedzialności za własne zachowanie w stosunku do innych ludzi i za swoje czyny
- Ukazywanie destrukcyjnego wpływu palenia i picia alkoholu na zdrowie

Nauczyciele, rodzice
- Poprawa komunikacji w relacjach nauczyciel - uczeń, uczeń - rodzic
- Wyrabianie umiejętności współpracy z innymi
- Stworzenie klimatu zaufania między nauczycielem i uczniem, rodzicem i dzieckiem
- Dostarczenie informacji o substancjach uzależniających i zagrożeniach wynikających z ich zażywania
- Wskazywanie sposobów radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi
- Uświadomienie rodzicom ich roli w kształtowaniu właściwych postaw u swoich dzieci
- Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za wychowanie młodego człowieka
Sposoby realizacji
- Warsztaty dla rady pedagogicznej
- Rada samokształceniowa
- Pogadanki, wymiana doświadczeń
- Wspólne spotkania, wycieczki, ogniska
- Warsztaty
- Rozgrywki sportowe nauczyciele - uczniowie, udział w imprezach sportowych (Dzień Dziecka)
- Rozmowy indywidualne, z uczniami, wskazówki, porady
- Rada samokształceniowa
- Pogadanka z przedstawicielami policji, współpraca z kuratorami sądowymi, psychologiem.
SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI
BLOK TEMATYCZNY
ZADANIA
SPOSOBY REALIZACJI
ODPOWIEDZIALNI


I.
ŻYJEMY ZDROWO

1. Walka z próchnicą
2. Higiena ciała
3. Higiena odżywiania

Sposób realizacji

Pogadanki na temat higieny jamy ustnej
Pogadanki na temat konieczności utrzymywania higieny ciała.

Przygotowanie sałatek z jarzyn i owoców

Istnienie przerw śniadaniowych, w czasie których uczniowie mogą wypić herbatę

Wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków

Gazeta ścienna pod hasłem “Jak zdrowo się odżywiać”

Pogadanki, dyskusje ukazujące znaczenie prawidłowego odżywiania
Opiekun koła PCK, pielęgniarka szkolna,
wychowawcy

Odpowiedzialni

Nauczyciel, wychowawcy, świetlica szkolna,nauczyciel przyrody,
techniki, wychowawcy,pielęgniarka szkolna


I.
ŻYJEMY ZDROWO

4. Dbałość o prawidłowy
5. Rozwój fizyczny.
6. Zapobieganie chorobom.

Sposób realizacji

Dostosowanie sprzętu (ławek, krzeseł) do wzrostu uczniów

Klasowe wycieczki w góry, spacery po okolicy

Organizowanie imprez sportowych

Współpraca szkoły z Przychodnią zdrowia

Pogadanki na tematy dotyczące różnego rodzaju chorób zakaźnych, zwłaszcza AIDS.

“Międzynarodowy Dzień Walki z AIDS”


Odpowiedzialni

Wychowawcy,nauczyciel wych-fiz, dyrektor szkoły, pielęgniarka szkolna,nauczyciel przyrody, opiekun PCK, pielęg.


II.
ŻYJEMY BEZPIECZNIE

Zapobieganie wypadkom.

Pierwsza pomoc przedlekarska

Systematyczne prowadzenie wychowania komunikacyjnego

Przygotowanie uczniów kl. IV do egzaminu na kartę rowerową

Sposób realizacji

Pogadanki na temat bezpiecznego przebywania na terenie szkoły, drogi do szkoły, w bezpiecznych zabawach w czasie ferii i wakacji.

· Rozmowy z rodzicami na spotkaniach wywiadowczych

Prelekcje, apele porządkowe na temat niebezpiecznych zabaw

Nauka udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w różnych wypadkach.

Udział uczniów w konkursach dotyczących wiedzy pożarniczej
Odpowiedzialni

Nauczyciel techniki, wychowania fizycznego,dyrektor szkoły wychowawcy

Samorząd Uczniowski, SKPCK, spotkania z policjantami, strażakami

Pielęgniarka szkolna

Alicja Juraszek
III.
ROZWIJANIE WŁASNYCH UMIEJĘTNOŚCI
Kształtowani zachowań asertywnych, poczucia własnej wartości i umiejętności komunikowania się z innymi.

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem.

Rozwijanie i wspieranie przekonania o potrzebie umiejętnego dojrzałego korzystania ze środków masowego przekazu.
Wyrabianie umiejętności odróżniania dobra od zła.
Budzenie pragnienia porządkowania swojego wnętrza i przeżywania swojego życia w sposób piękny, wartościowy, odpowiedzialny.

6. Zapewnienie pomocy uczniom z problemami.
Gazetka ścienna pod hasłem “Asertywność - sztuka bycia sobą”

Sposób realozacji

Pogadanki, dyskusja, film, drama

Edukacja medialna

Pogadanki, prelekcje

Ukazywanie wartości w życiu człowieka m.in. na lekcjach katechezy.
Ochrona przed sektami.
Wskazanie patrona szkoły Janusza Korczaka jako wzoru do naśladowania.

Współpraca z PPP w Węgierskiej Górce.
Organizacja pomocy koleżeńskiej.
Zajęcia świetlicowe i rewalidacyjne.
Rozmowy indywidualne z uczniem.
Samorząd Uczniowski, nauczyciele


Odpowiedzialni

wychowawcy,nauczyciele informatyki, nauczyciele,nauczyciel katechezy, ksiądz,nauczyciele, dyrektor szko,S.U.,wietlica szkolnaIV.
NIE: DLA NAŁOGÓW
I UZALEŻNIEŃ


Dostarczanie uczniom wiedzy na temat szkodliwości palenia tytoniu, picia alkoholu, zażywania narkotyków.

- Wskazanie zdrowotnych społecznych, ekonomicznych i moralnych następstw uzależnień.

- Wyjaśnienie przyczyn i rodzajów uzależnień oraz ukazanie ich destrukcyjnego wpływu na człowieka i jego najbliższe otoczenie.

Sposób realizacji

Pogadanki, dyskusje, projekcje filmów, ćwiczenia w ramach lekcji wychowawczych, ścieżki prozdrowotne.

Organizacja warsztatów profilaktycznych

Odpowiedzialni

Nauczyciele, pielęgniarka szkolna,dyrektor szkoły
V.

KULTURA CZASU WOLNEGO


Promocja aktywnego i zdrowego spędzania wolnego czasu.

Szerzenie regionalizmu i kultywowanie tradycji.

Sposób realizacji

Rozwijanie zainteresowań uczniów.

Organizacja wypoczynku.

Prowadzenie koła SKKT

Działalność organizacji: SKS, wycieczki, ogniska, wyjazd do kina, teatru, dyskoteki, kółka pozalekcyjne

Ścieżka regionalna
„Turniej wiedzy o regionie”
Kółko teatralne

Konkursy
Zajęcia pozalekcyjne

Kolonia letnia

Zabawy (andrzejkowa, karnawałowa, itp.)

Rajdy, wycieczki, konkursy


Odpowiedzialni
Wychowawcy, nauczyciele, Samorząd Uczniowski,dyrektor szkoły, ksiądz, M. MiodońskaVI.

ZAGADNIENIA Z ŻYCIA RODZINNEGO

Nawiązanie ścisłej współpracy z rodzicami w celu:

- mobilizowania ich do aktywnego udziału w życiu szkoły,
- informowaniu, co mogą zrobić, aby zapobiec uzależnieniom swoich dzieci,
- udzielaniu pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
- motywowania do zapoznania się z fachową literaturą dotyczącą profilaktyki

Sposób realizacji

Uczestnictwo uczniów w lekcjach Wychowanie do życia w rodzinie.

Prowadzenie pedagogizacji na wywiadówkach.

Wspólne spotkania z okazji różnych uroczystości (Dzień Matki, Dzień Babci, Dzień Kobiet itp.)

Sporządzenie bibliografii

Odpowiedzialni

Dyrektor szkoły,nauczyciele,wychowawcy,nauczyciel WDŻ

VII.

ŻYCIE W SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ -DYSCYPLINAKształtowanie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka

Kształtowanie umiejętności zachowania się wobec pracowników szkoły.

Kształtowanie pozytywnych relacji między uczniami- wyrabianie postaw wzajemnej pomocySposób realizacji


Eliminowanie negatywnych zachowań uczniów (agresja, przemoc, kradzieże, przezywanie wulgaryzmy)Przeciwdziałanie wagarom i ucieczkom z lekcji

Współpraca ze świetlicą socjoterapeutyczną


Współorganizowanie akcji charytatywnych ( zbiórek żywności, pieniędzy, odzieży, itp.)


Zapoznanie z wybranymi treściami Statutu Szkoły.


Swobodne wypowiedzi nt. pracy samorządu (wybory do samorządu klasowego)
Nauka tolerancji wobec innych.
Dbałości o szkołę i klasę.
Pomoc koleżeńska
Zapoznanie z zasadami i normy obowiązującymi w społeczności szkolnej i w klasie.
Nagradzanie pozytywnych zachowańDyżury nauczycieli podczas przerw
Możliwość udziału w zajęciach świetlicowych.
Stosowanie kar przewidzianych w Statucie Szkoły.
Pogadanki, drama, plakat, zabawy, zabawy słowno muzyczne, rysunki.
Współpraca z policją w sytuacjach trudnych i przestępczych.
Realizacja cyklu lekcji dotyczących kultury osobistej, kultury słowa i dobrego zachowania.
Szkolenia dla nauczycieli i uczniów:


Warsztaty dla nauczycieli w ramach WDN
Rozmowy indywidualne z uczniem
Kontrola frekwencji uczniów na każdej lekcji
Egzekwowanie usprawiedliwień.
Rozmowy indywidualne z uczniem i jego rodzicami.

Zajęcia świetlicowe

Odpowiedzialni

Samorząd Uczniowski, SKPCK, dyrektor szkoły, nauczyciele,wychowawcy
EWALUACJA PROGRAMU

Celem ewaluacji będzie ocena tego, w jakim stopniu program przyczynił się do rozwijania dojrzałości: fizycznej, psychicznej, społecznej
i duchowej. Dokonana ona zostanie po zakończeniu realizacji programu. Narzędziami do realizacji programu będą anonimowe ankiety:
dzieci
rodziców
nauczycieli
Podstawy prawne szkolnego programu profilaktyki


1. Konstytucja Rzeczypospolitej Art 72.
2. Konwencja o Prawach Dziecka Art 3, 19 i 33.
3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U Nr 67 z późniejszymi zmianami) np. Art 1 i inne.
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,(Dz.U.Nr51 poz.458) Działalność edukacyjna szkoły pkt1, 2 i 3.
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji 19 czerwca 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół oraz zmieniające z dnia 31 stycznia 2002 r. ( Dz.U. nr Nr 10 poz 96) W załącznikach - §2 ust 1 , 2; § 16 b1 -Statut szkoły określa prawa ucznia ...., § 16 b2 - Statut szkoły określa obowiązki... .
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartej w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz.U. Nr 17 poz. 78 z późniejszymi zmianami z dnia 19 sierpnia 2002 r).
7. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994r.
8. Ustawa z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
9. Ustawa z dnia 199r . o przeciwdziałaniu narkomanii.
10. Ustawa z dnia 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych i innych publicznych poradni specjalistycznych oraz ramowego statutu tych poradni ( Dz. U. Nr 13 poz. 109) - §1 pkt 2 ust 2 - Profilaktyka uzależnień... .
12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2000 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach( Dz. U. Nr 13 poz. 110).