Szkoła Podstawowa w Nieledwi, ul.Górska 297, 34-360 Milówka,
spnieledwia@gmail.com

STATUT SZKOŁY

Statut

Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego
w Nieledwi

PODSTAWA PRAWNA:
1. art. 60 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.),
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm. ).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007r.zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 35. z dnia 27 lutego 2007 r. poz. 222).
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych(dz. u. nr 83 z dnia 11 maja 2007r. poz.562)

STRUKTURA STATUTU:

Rozdział I Nazwa, typ szkoły oraz jej organy nadrzędne.
Rozdział II Cele i zadania szkoły.
Rozdział III Organy szkoły.
Rozdział IV Organizacja szkoły.
Rozdział V Pracownicy szkoły.
Rozdział VI Uczniowie szkoły.
Rozdział VII Szczegółowe warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego
Rozdział VIII Postanowienia końcowe.

1. Niniejszy statut wraz udostępnia się wszystkim zainteresowanym w czytelni biblioteki szkolnej.
2. Egzemplarze znajdują się też w pokoju nauczycielskim i sekretariacie szkoły.
3. Wybrane fragmenty umieszczono na tablicach ogłoszeń.
ROZDZIAŁ I

NAZWA, TYP SZKOŁY ORAZ JEJ ORGANY NADRZĘDNE.

§ 1
1. Szkoła Podstawowa w Nieledwi została utworzona 2 maja 1996r. Uchwałą Nr XXVIII/157/93 Rady Gminy w Milówce z dnia 28.12.1993r.
Adres szkoły:
Szkoła Podstawowa w Nieledwi
ul. Górska 297
34-360 Milówka

2. Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Nieledwi prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.

§ 2
1. Organem prowadzącym dla Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Nieledwi jest Gmina Milówka
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą Podstawową z Oddziałem Przedszkolnym jest Kurator Oświaty w Katowicach


§ 3
1. W skład Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym wchodzą:

a) Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Nieledwi,
b) 6 – klasowa Szkoła Podstawowa w Nieledwi,

3. Obwód szkoły obejmuje miejscowość: Nieledwia.


ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 4
Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z dn. 7. 09. 1991r. (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz Podstawie Programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

§ 5
1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:
a) szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;
b) program wychowawczy szkoły, który opisuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym;
c) program profilaktyki, który opisuje treści i działania o charakterze profilaktycznym.
2. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Nieledwi mają obowiązek realizować program wychowawczy szkoły. Treści wychowawcze realizuje się w ramach zajęć edukacyjnych, godzin do dyspozycji wychowawcy oraz podczas zajęć pozalekcyjnych.
3. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych:
a) wychowanie przedszkolne organizowane w oddziale przedszkolnych dla dzieci 3,4,5,6 – letnich;
b) etap I – klasy I- III szkoły podstawowej;
c) etap II – klasy IV –VI szkoły podstawowej.

§ 6
1. Cele i zadania szkoły określa Misja Szkoły z Oddziałem Przedszkolnym w Nieledwi, program wychowawczy oraz program profilaktyki.
2. Cele i zadania szkoły zawarte w Misji szkoły są następujące:
a. wychowanie kulturalnego i odpowiedzialnego człowieka, który osiągnie sukces w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym;
b. wpajanie systemu wartości ogólnoludzkich,
c. kształtowanie tolerancji,
d. eliminowanie agresji,
e. nauczanie pracy nad sobą,
f. kształtowanie umiejętności interpersonalnych,
g. kształtowanie otwartości na potrzeby innych,
h. wzbudzanie zainteresowań, rozwijanie uzdolnień,
i. promowanie zdrowego stylu życia,
j. wykształcenie ucznia samodzielnego, poszukującego i otwartego na wiedzę.
§ 7
1. Szkoła sprawuje i zapewnia opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.
2. Uczniowie z poza obwodu szkoły mają zapewniony dojazd środkami transportu publicznego. SZKOŁA POSIADA REGULAMINY:
1. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych.
2. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów z zajęć edukacyjnych.
3. Regulamin Rady Pedagogicznej.
4. Regulamin Pracy Społecznej Rady Rodziców.
5. Regulamin pracy Samorządu Uczniowskiego.
6. Kompetencje dyrektora.
7. Regulamin pracowni informatycznej.
8. Regulamin sali gimnastycznej.
9. Regulamin biblioteki szkolnej.
10. Regulamin świetlicy szkolnej.
11. Regulamin stołówki szkolnej.
12. Regulamin szatni szkolnej.
13. Regulamin dyskotek szkolnych.
14. Zasady organizowania wycieczek szkolnych.
15. Regulamin pełnienia dyżurów nauczycielskich.
16. Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkoły z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją.
18.Regulamin awansu zawodowego.
19. Regulamin hospitacji.
20. Regulamin Pracy Szkoły.
21. Procedura pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych z uczniem zdolnym
22. Procedura dokonywania oceny pracy nauczyciela
23. Regulamin nagradzania